Harku-Lihula-Sindi elektriliin

25.07.16

 

Teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" kehtestamine

 

Teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" on kehtestatud Lääne maavanema 25.07.2016. a korraldusega nr 1-1/16/114.

 

Planeeritav Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliin on osa kogu Eesti katmiseks vajalikust 330 kV elektrivõrgust ning esimene etapp Eesti ja Läti vahelisest uuest 330 kV pingega elektriülekandeliinist. Planeeritav elektriliin on vajalik üleriikliku varustuskindluse suurendamiseks (väiksem elektrikatkestuse oht) ning ülekandekadude vähendamiseks (suureneb ülekande efektiivsus), mis omakorda tagab tarbijatele parema elektriühenduse. Kaugemas tulevikus on uus liin vajalik energiaturu arendamiseks Balti riikide ja Kesk-Euroopa ning Skandinaavia vahel. Planeeritav Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliin saab alguse Harku alajaamast Harjumaal, läbib Lihula alajaama Läänemaal ja lõppeb Sindi alajaamas Pärnumaal.

 

Teemaplaneeringuga on määratud 330/110 kV õhuliini trassikoridori asukoht ning reserveeritud selle rajamiseks vajalik maa Lääne maakonnas. Sobivaim trassikoridori asukoht selgitati välja avaliku planeerimisprotsessi ning erinevate teemaplaneeringu osapoolte koostöö ja kaasamise tulemusena. Teemaplaneering on aluseks õhuliini projekteerimisel Läänemaal.

 

Planeeritud trassikoridor hõlmab 330/110 kV elektriliini toimimiseks ja alajaamadega ühendamiseks tarviliku maa-ala Lääne-Nigula, Kullamaa, Martna ja Lihula valdade territooriumil. Võimalusel on ette nähtud ka teiste olemasolevate 110 kV elektriliinide ümberehitus Harku-Lihula-Sindi elektriliiniga samasse koridori või elektriliinide tõstmine Harku-Lihula-Sindi elektriliini mastidele. Planeeritavasse trassikoridori on kavandatud elektriliin koos kaitsevööndiga, millele lisandub 20 m laiune puhverala. Puhverala võimaldab projekteerimise faasis elektriliini asukohta täpsustada eelkõige ehitusgeoloogiast ja reljeefist tulenevalt. Õhuliini ja mastide täpsed asukohad määratakse õhuliini ehitusprojektiga. Pärast õhuliini valmimist puhverala vabaneb.

 

Planeeritud 330/110 kV elektriliini trassikoridori (õhuliin koos kaitsevööndi ja puhveralaga) laius on 100 m. Kahe paralleelse elektriliini (330/110 kV + 110/110 kV) trassikoridori laius on 110 m. Kolme paralleelse elektriliini (330/110 kV + 330/110 kV + 110/110 kV) trassikoridori laius on 135 m.

 

Trassikoridori pikkus Lääne maakonnas on 58,1 km, Harju-, Lääne- ja Pärnumaal kokku 173,1 km. Õhuliini ehitamine on kavandatud aastatel 2017-2020.

 

Teemaplaneering koosneb seletuskirjast ja viiest joonisest. Põhijoonisel on nähtav kogu planeeritud trassikoridor Lääne maakonnas. Planeeringu lahenduse joonised valdade lõikes on on aluseks trassikoridori kandmisele valdade üldplaneeringutesse.

 

Planeeringu koostamise käigus on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud teemaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed.

 

Samaaegselt on koostatud Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini teemaplaneeringud ka Harju ja Pärnu maakonna osas.

 

Teemaplaneeringu seletuskiri

 

Joonised

Põhijoonis

Planeeringu lahendus Lääne-Nigula vallas

Planeeringu lahendus Kullamaa vallas

Planeeringu lahendus Martna vallas

Planeeringu lahendus Lihula vallas

 

KSH aruanne

Harju, Lääne ja Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne, Maves AS, 2015

KSH Lisa 1. KSH programm

KSH Lisa 2. Liini märgistamine

KSH Lisa 3. Müra mõõtmine

KSH Lisa 5. Seirekava

 

Lisad

Lisa 1. Eksperthinnang trassile jäävate õhuliinide seisukorrale, Ramboll Eesti AS, 2013

Lisa 2. Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhuliin versus kaabelliin, eksperthinnang, TTÜ, 2013

Lisa 3. Alternatiivsete trassikoridoride võrdlustabelid, Maves AS ja Ramboll Eesti AS, 2015

Lisa 4. Elektriliini alternatiivide ehituskulude analüüs, Ramboll Eesti AS, 2014

Lisa 5. Maanteega paralleelselt ja lõikuvalt kavandatavad kõrgepingeliinid kitsastes oludes, Ramboll Eesti AS, 2014. Seletuskiri. Lõiked.

Lisa 6. Risti aleviku elanike hoiakud 330 kV elektriliini trassi asukoha võimalike variantide suhtes, TLÜ ja OÜ Psience, 2013. Fookusgrupiuuring. Populatsiooniuuring.

 

Kooskõlastused

Kooskõlastuste koondtabel

Kooskõlastused

________________________________________________________________________________

 

Teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" avaliku väljapaneku tulemused

 

Lääne maavanem võttis 26.08.2015 korraldusega nr 1-1/15/128 vastu Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine". Teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande (KSH) avalik väljapanek toimus 16. septembrist – 15. oktoobrini.

Avaliku väljapaneku ajal esitati maavanemale kokku 12 ettepanekut ja vastuväidet, millest 2 olid ametkondade ettepanekud sõnastuse korrigeerimiseks. Kullamaa valla lahenduse osas esitati 8 vastuväidet, sealhulgas Kullamaa Vallavalitsuse oma. Nii Martna kui ka Lihula valla lahenduse vastu oli 1 inimene.

 

Avalikud arutelud toimusid 9.-11. november, arutelude käigus vastuväiteid esitanud isikutega kokkuleppele ei jõutud. Kullamaa valla Leila küla osas kaaluti trassi väiksemamahulist korrigeerimist, kuid eelistatuks osutus siiski vastuvõetud lahendus.

 

Maavanem on esitanud teemaplaneeringu KSH aruande Keskkonnaametile heakskiitmiseks. Peagi saadetakse teemaplaneering Rahandusministeeriumisse järelevalvesse. Järelevalve üks ülesanne on ka vastuväiteid esitanud isikute ärakuulamine ning vastuväidete kohta seisukoha esitamine.

 

Protokoll_Lääne-Nigula

Protokoll_Kullamaa

Protokoll_Martna

Protokoll_Lihula

________________________________________________________________________________

 

Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek

 

Lääne maavanem võttis 26.08.2015. a korraldusega nr 1-1/15/128 vastu Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine". Teemaplaneeringu eesmärgiks on Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine, viimaks olemasolev Harku-Lihula-Sindi 110 kV õhuliini trass vastavusse 330 kV pingeklassiga õhuliini trassi nõuetele. Olemasolev 110 kV elektriliin demonteeritakse ning asemele rajatakse uus 330/110 kV liin, millest tulenevalt laieneb liini kaitsevöönd 50 meetrilt 80 meetrile. Lääne maakonnas kulgeb liin läbi Lääne-Nigula, Kullamaa, Martna ja Lihula valdade. Lõikudes, kus elektriliin kavandati uude asukohta, valiti trassi koridori asukoht variantide võrdluse teel. 

 

Planeeringu koostamise käigus on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud teemaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning  kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed. Piiriülest keskkonnamõju teemaplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne.

 

Lääne maakonnas korraldab planeeringu koostamist  Lääne Maavalitsus (Lahe 8, Haapsalu 90503, kontaktisik: Liis Moor, e-post: liis.moor@laane.maavalitsus.ee) ja planeeringu kehtestab Lääne maavanem. Planeeritava elektriliini ehitaja on Elering AS (Kadaka tee 42, 12915, Tallinn, kontaktisik: Illimar Vahtras, e-post: illimar.vahtras@elering.ee).  Planeeringut koostab Skepast&Puhkim AS (end. Ramboll Eesti AS) (Laki 34, Tallinn 12915, kontaktisik: Mildred Liinat, e-post: Mildred.Liinat@skpk.ee). Keskkonnamõju strateegilist hindamist juhib Maves AS (Marja 4d, 10617, Tallinn, kontaktisik: Karl Kupits, e-post: karl@maves.ee). Kõigi maakondade mõju hindamise menetlused on ühendatud.

 

Teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande (KSH) avalik väljapanek toimub 16. septembrist – 15. oktoobrini 2015. aastal.

Avaliku väljapaneku ajal saab paberkandjal planeeringumaterjalidega tutvuda tööpäeviti:

·         Lääne-Nigula vallamajas (Haapsalu mnt 6, Taebla alevik)

·         Kullamaa vallamajas (Kullamaa küla)

·         Martna vallamajas (Martna küla)

·         Lihula vallamajas (Jaama 1, Lihula)

·         Lääne maavalitsuses (Lahe 8, Haapsalu)

 

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel (16. september - 15. oktoober) esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi teemaplaneeringu ja KSH aruande kohta aadressil: Lääne Maavalitsus, Lahe 8, 90503 Haapsalu või e-postiga aadressile: info@laane.maavalitsus.ee.

 

Pärast avalikku väljapanekut toimuvad avalikud arutelud:

·         Lääne-Nigula vald - 9. november kell 17 Risti põhikoolis (Lõuna 4, Risti)

·         Kullamaa vald - 10. november kell 17 Kullamaa Goldenbecki majas (Kullamaa küla)

·         Martna vald -  11. november kell 17 Rõude külamajas (Rõude küla)

·         Lihula vald - 12. november kell 17 Lihula kultuurimajas (Tallinna mnt 1a, Lihula)

 

Täiendav info planeeringu kohta: Lääne Maavalitsuse planeeringute projektijuhi telefonil 53 053 076 või e-posti teel: liis.moor@laane.maavalitsus.ee.

 

Planeering

Tekstiline osa

Põhijoonis

Lääne-Nigula valla joonis

Kullamaa valla joonis

Martna valla joonis

Lihula valla joonis

KSH aruanne
Lisa 1 - KSH programm
Lisa 2 - Märgistamist vajavad liini lõigud Harju-, Lääne- ja Pärnumaal
Lisa 3 - Müra mõõtmine

 

Kooskõlastuste koondtabelid (ametkonnad ja vallad)

 

Lisad

Lisa 1 - Eksperthinnang trassile jäävate õhuliinide seisukorrale

Lisa 2 - Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhuliin versus kaabelliin

Lisa 3 - Alternatiivsete trassikoridoride võrdlustabelid Lääne maakonnas

Lisa 4 - Elektriliini alternatiivide ehituskulude analüüs

Lisa 5-1 - Maanteega paralleelselt ja risti kavandatavad kõrgepingeliinid kitsastes oludes

Lisa 5-2 - Maanteega paralleelselt ja risti kavandatavad kõrgepingeliinid kitsastes oludes (joonised)

Lisa 6-1 - Risti aleviku elanike hoiakud 330 kV elektriliini trassi asukoha võimalike variantide suhtes, populatsiooniuuringu aruanne

Lisa 6-2 - Risti aleviku elanike hoiakud 330 kV elektriliini trassi asukoha võimalike variantide suhtes, fookusgrupi uuringu aruanne

________________________________________________________________________________

 

Teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" täiendav arutelu Kullamaa vallas

 

Harju, Lääne ja Pärnu maavanemad viivad läbi teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine koostamist. Teemaplaneeringu eesmärgiks on Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine, viimaks olemasolev Harku-Lihula-Sindi 110 kV õhuliini trass vastavusse 330 kV pingeklassiga õhuliini trassi nõuetele. Olemasolev 110 kV elektriliin demonteeritakse ning asemele rajatakse uus 330/110 kV liin, millest tulenevalt laieneb liini kaitsevöönd 50 meetrilt 80 meetrile.

 

Kullamaa külas kulgeb olemasolev 110 kV elektriliin (L108A, Risti-Kullamaa) lääne poolt küla tihedama hoonestusega alasid. Elektriliini kaitsevööndi laiendamisel jääb osa elamuid kaitsevööndi vahetusse lähedusse, mistõttu on planeeritavale trassikoridorile otsitud uut asukohta. 2013. ja 2014. aastal toimus Kullamaal mitmeid avalikke arutelusid, mille käigus lepiti kokku trassikoridori lahendus. Kullamaa Vallavolikogu jättis eelkirjendatud lahenduse kooskõlastamata, kuna trass läbib Kullamaa vallas kompaktse asustusega alasid ja alasid, mis on Kullamaa valla üldplaneeringu järgselt perspektiivsed elamu- ja tootmisalad, kus elab praktiliselt 85% Kullamaa valla elanikest. Mõistlik on lähtuda põhimõttest, et mida kaugemal on trassi asukoht kompaktsest asustusest ja kodudest, seda parem. Seetõttu esitas Kullamaa Vallavolikogu maavanemale uue trassikoridori alternatiivi.

 

Parima trassivaliku tegemiseks ootame Kullamaa valla elanike põhjendatud seiskohti alternatiivide osas hiljemalt 27. märtsiks 2015 postiaadressil Lääne Maavalitsus, Lahe 8, 90503 Haapsalu, Läänemaa või e-maili aadressil liis.moor@laane.maavalitsus.ee.

 

Samuti ootame kõiki huvilisi kolmapäeval, 1. aprillil kell 16.00 toimuvale trassi alternatiivide arutelule Kullamaa Goldenbecki majja.

 

Kullamaa valla alternatiividega on võimalik tutvuda Lääne Maavalitsuse kodulehel http://laane.maavalitsus.ee/harku-lihula-sindi, kogu planeeringuga Eleringi AS kodulehel http://elering.ee/harku-lihula-sindi/.

 

Täiendav info Lääne Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna telefonil 472 5616 või e-posti teel: liis.moor@laane.maavalitsus.ee.

 

Joonis
Trassialternatiivide kirjeldus
Trassialternatiivide võrdlemine

________________________________________________________________________________

 

Teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine"  2. eskiis

 

Harju, Lääne ja Pärnu maavanemad viivad läbi teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" ja selle strateegilise keskkonnamõju hindamise (KSH) koostamist. Teemaplaneeringu eesmärgiks on Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine, viimaks olemasolev Harku-Lihula-Sindi 110 kV õhuliini trass vastavusse 330 kV pingeklassiga õhuliini trassi nõuetele. Olemasolev 110 kV elektriliin demonteeritakse ning asemele rajatakse uus 330/110 kV liin, millest tulenevalt laieneb liini kaitsevöönd 50 meetrilt 80 meetrile.

 

Lääne maakonnas kulgeb liin läbi Risti, Kullamaa, Martna ja Lihula valdade. Lõikudes, kus elektriliin kavandatakse uude asukohta, valitakse trassi koridori asukoht variantide võrdluse teel. Tänaseks on käesoleva aasta märtsis tutvustatud I eskiisi parandatud ja täiendatud ning valminud on planeeringu II eskiis.

 

Teemaplaneeringu II eskiisiga on võimalik tutvudaplaneeringu veebilehel http://elering.ee/harku-lihula-sindi/. Samal aadressil on võimalik esitada teemaplaneeringule ettepanekuid ja vastuväiteid.

 

Teemaplaneeringu II eskiisi avalikud arutelud toimuvad:

·         Martna ja Kullamaa vallad– kolmapäeval, 2. oktoobril kell 14 Kullamaa Goldenbecki majas (Kullamaa küla)

·         Lihula vald– kolmapäeval, 2. oktoobril  kell 17 Lihula Kultuurimajas (Tallinna mnt 1a, Lihula)

·         Risti vald– esmaspäeval, 7. oktoobril  kell 18 Risti Põhikoolis (Risti alevik)

 

Täiendav info Lääne Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna telefonil 472 5616 või e-posti teel: liis.moor@laane.maavalitsus.ee.

________________________________________________________________________________

 

Teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine"  1. eskiis ja KSH programm

 

Harju, Lääne ja Pärnu maavanemad on algatanud teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" koostamise ja strateegilise keskkonnamõju hindamise (KSH) läbiviimise. Teemaplaneeringu koostamise eesmärgiks on Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine, viimaks olemasolev Harku-Lihula-Sindi 110 kV õhuliini trass vastavusse 330 kV pingeklassiga õhuliini trassi nõuetele. Olemasolev 110 kV elektriliin demonteeritakse ning asemele rajatakse uus 330/110 kV liin, millest tulenevalt laieneb liini kaitsevöönd 50 meetrilt 80 meetrile. Teemaplaneeringuga kaalutakse alternatiivseid trassikoridore. Liin kulgeb Harju maakonnas läbi Harku, Saue, Kernu ja Nissi valdade, Lääne maakonnas läbi Risti, Kullamaa, Martna ja Lihula valdade ning Pärnu maakonnas läbi Koonga, Audru ja Sauga valdade. Planeeringu alaks on 330/110 kV õhuliini toimimiseks ja alajaamadega ühendamiseks vajalik maa-ala.

 

Lääne maakonnas korraldab planeeringu koostamist  Lääne Maavalitsus (Lahe 8, Haapsalu 90503, kontaktisik: Liis Moor, e-post: liis.moor@lmv.ee) ja planeeringu kehtestab Lääne maavanem. Planeeritava elektriliini ehitaja on Elering AS (Kadaka tee 42, 12915, Tallinn, kontaktisik: Priit Jürgenson, e-post: priit.jurgenson@elering.ee).  Planeeringut koostab Ramboll Eesti AS (Laki 34, Tallinn 12915, kontaktisik: Mildred Liinat, e-post: mildred.liinat@ramboll.ee). Keskkonnamõju strateegilist hindamist juhib Maves AS (Marja 4d, 10617, Tallinn, kontaktisik: Karl Kupits, e-post: karl@maves.ee). Kõigi maakondade mõju hindamise menetlused on ühendatud.

 

Käesolevaga on valminud KSH programm ja planeeringu I eskiis. KSH programmis kirjeldatakse mh planeeritava tegevuse eesmärki, mõjutatavat keskkonda ning mida ja millal hindama hakatakse. Mõju hindamise tulemused esitatakse KSH aruandes. KSH läbiviimise tulemusena selgitakse teemaplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju, hinnatakse mõju olulisust ning vajadusel pakutakse välja negatiivse keskkonnamõju vältimise või vähendamise võimalused.

 

KSH programmi  ja teemaplaneeringu I eskiisi avalik väljapanek toimub 25.02.-10.03.2013 teemaplaneeringu veebilehel http://elering.ee/harku-lihula-sindi/

 

Avaliku väljapaneku lõpuni saab KSH programmile esitada küsimusi, vastuväiteid ja ettepanekuid e-posti aadressil: liis.moor@lmv.ee või karl@maves.ee.

 

KSH programmi ja teemaplaneeringu I eskiisi avalikud arutelud toimuvad:

·        Risti vald– esmaspäeval, 11. märtsil  kell 17 Risti Rahvamajas (Risti alevik, Risti vald)

·        Martna ja Kullamaa vallad– teisipäeval, 12. märtsil kell 13.00 Martna Vallavalitsuses (Martna küla, Martna vald),

·        Lihula vald– kolmapäeval, 20. märtsil  kell 17.00 Lihula Kultuurimajas (Tallinna mnt 1a, Lihula, Lihula vald)

 

Arutelu käigus tutvustatakse teemaplaneeringu I eskiislahendusi ning KSH programmi. Küsimusi, vastuväiteid ja ettepanekuid KSH programmile, teemaplaneeringu lähteülesande ja eskiislahenduste kohta saab esitada ka arutelul.

 

Kavandataval tegevusel puudub piiriülene oluline mõju.

________________________________________________________________________________

 

Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Harku-Sindi-Lihula 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" algatamine

 

Lääne maavanem algatas 28.10.2011. a korraldusega nr 184 Lääne maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "Harku-Lihula-Sindi 330 kV elektriliini trassi asukoha määramine" koostamise ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise.

 

Teemaplaneeringu eesmärk on olemasoleva Harku-Lihula-Sindi 110 kV õhuliini trassi koridori viimine vastavusse 330 kV pingeklassiga õhuliini trassi nõuetele Lääne maakonnas Harju  maakonna piirist kuni Pärnu maakonna piirini. Uue liini ehitamisega tagatakse kogu Eesti mandriosa, eriti Lääne-Eesti ja Tallinna piirkonna parem varustuskindlus, hajutatakse energiatootmist ja tekitatakse liitumisvõimalus uutele kohalikele keskkonnasõbralikele elektritootjatele. Samuti on uus liin vajalik tarbijate elektrivarustuse kindlustamiseks ka kaugemas tulevikus ning energiaturu arendamiseks Balti riikide ja Kesk-Euroopa ning Skandinaavia vahel.

 

Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhuliin kavandatakse kaheahelalise õhuliinina, kus samale mastile paigaldatakse nii 330kV kui ka 110 kV ahelad. Planeeritav elektriliini trass kulgeb läbi Risti, Kullamaa, Martna  ja Lihula valdade. Planeeringu alaks on Lääne maakonnas Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhuliini toimimiseks ja alajaamadega ühendamiseks vajalik ala eelnimetatud valdades. Lõikudes, kus planeeritav õhuliin järgib olemasolevat Harku-Lihula-Sindi 110 kV elektriliini trassi, määratakse perspektiivse suurenenud elektriliini kaitsevööndi ulatus. Lõikudes, kus elektriliin kavandatakse uude asukohta või kus on vajalik elektriliini trassi õgvendamine, valitakse elektriliini trassi koridori asukoht variantide võrdluse teel.

 

Teemaplaneeringu lähteseisukohtade tutvustamine toimub:

27.09.2012 algusega kell 13.30 Kullamaa Goldenbecki majas (Kullamaa küla, Kullamaa vald) 27.09.2012 algusega kell 16.00 Risti Vallavalitsuses (Tallinna mnt 4, Risti, Risti vald)

28.09.2012 algusega kell 10.00 Martna Vallavalitsuses (Martna küla, Martna vald)

03.10.2012 algusega kell 16.30 Lihula kultuurimajas (Tallinna mnt 1a, Lihula, Lihula vald)

 

Teemaplaneeringu kõik materjalidon kättesaadavad planeeringu portaalist http://elering.ee/harku-lihula-sindi-liin/.

 

Täiendav infoLääne Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna telefonil 472 5616 või e-posti teel: liis.moor@lmv.ee.

 

Lähteseisukohad

Planeeringu ajakava

Loe lisa: http://www.laanemaa.ee/?mid=8&mcid=7022&ctype=news_article&pageid=5314

________________________________________________________________________________

 

Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Harku-Sindi-Lihula 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" algatamine

 

Lääne maavanem algatas 28.10.2011. a korraldusega nr 184 Lääne maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "Harku-Lihula-Sindi 330 kV elektriliini trassi asukoha määramine" koostamise ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise.

 

Korraldus

________________________________________________________________________________

 

Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha planeerimise koostöökokkulepe

 

12.10.2011. a sõlmisid Harju, Lääne ja Pärnu maavanemad ning Elering AS-i esindajad koostöökokkuleppe, milles väljendati  ühiseid seisukohti ja kavatsusi koostada teemaplaneeringud Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramiseks.

 

Koostöökokkulepe