Järelevalve kohalike omavalitsuste õigusaktide üle

Maavanema järelevalve

 

Maavanem valvab oma pädevuse piires kohalike omavalitsuste tegevuse üle.
Maavanema järelevalvepädevus kohalike omavalitsuste tegevuse üle on sätestatud Vabariigi valitsuse seaduse § 85.

 

Maavanemal on õigus teostada haldusjärelevalvet maakonna kohalike omavalitsusüksuste volikogude ja valitsuste haldusaktide (üksikaktide) õiguspärasuse üle ning seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses kohalike omavalitsusüksuste kasutuses või valduses oleva riigivara kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse üle.
Maavanemal või tema korraldusega volitatud ametnikul on õigus kontrollida seadusega kohalikule omavalitsusele pandud või kohaliku omavalitsuse poolt halduslepinguga võetud riiklike ülesannete täitmist.

 

Maavanemal on õigus nõuda maakonna kohalike omavalitsusüksuste volikogude ja valitsuste jõustunud õigusaktide ärakirju. Kohalikud volikogud ja valitsused on kohustatud ärakirjad esitama hiljemalt seitsmendal päeval pärast maavanema nõude saamist.

 

Kui maavanem leiab, et kohaliku omavalitsuse volikogu või valitsuse haldusakt (üksikakt) või selle andmata jätmine on õigusvastane ja rikub avalikku huvi, võib ta 30 päeva jooksul haldusakti andmisest või sellest keeldumisest teadasaamisest arvates teha kirjaliku ettepaneku tunnistada haldusakt kehtetuks, viia see õigusnormidega vastavusse või anda nõutav haldusakt välja.

Kui volikogu või valitsus ei ole 30 päeva jooksul pärast maavanema kirjaliku ettepaneku saamist haldusakti (üksikakti) kehtetuks tunnistanud, seda õigusnormidega kooskõlla viinud, nõutavat haldusakti andnud või haldusakti tagajärgede kõrvaldamist otsustanud, võib maavanem esitada protesti halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

 

Kui maavanem avastab, et kohalik omavalitsus on vallanud, kasutanud või käsutanud riigivara ebaseaduslikult või ebaotstarbekalt, teeb ta Riigikontrollile või uurimis- või muule pädevale asutusele ettekande ning edastab koos ettekandega ka tema käsutuses olevad seda tõendavad dokumendid ja muud materjalid.

 

Seaduslik alus

Vabariigi Valitsuse seadus § 85 lg 1.

 

Järelevalve algatamine

 

Haldusjärelevalve algatatakse maavanema korraldusega tulenevalt isiku kaebusest, mis on esitatud omavalitsusüksuse volikogu või valitsuse konkreetse üksikakti peale. Isiku kaebus võiks sisaldada ka argumente, mil moel konkreetne üksikakt või selle osa ei ole kaebaja arvates seaduslik.