Kohaliku omaalgatuse programm

Kohaliku omaalgatuse programmi 2015. aasta sügisvoorus toetatud projektitaotlused Läänemaal

 

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) Lääne maakondliku komisjoni ettepanekul rahastatakse 2015. aasta sügisvoorus Lääne maavanema otsusega 11 projekti kogumahus 16 241,36  eurot.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoorus laekus kokku Läänemaalt 29 projektitaotlust mahus  42 282,40 €, mida on ligi kaks pool korda enam kui kasutada vahendeid. Projektitaotluste kogumaht 56 176,27 €, millest omafinantseering moodustab 25,2 %.

 

Programmi kogukonna arengu meetmest (meede 1), mille eesmärgiks on tugevad kogukonnad, kogukonna identiteeditugevnemise, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu ning tõhusama koostöö kaudu. Teiste hulgas said toetust kohaliku haridusajaloopärandi jäädvustamiseks MTÜ Noarootsi Rahvaselts raamatu „Noarootsi haridusajaloo jäädvustamine" väljaandmiseks.  MTÜ Saunja Loodushariduskeskus Rannakalandust tutvustavate õppepäevde korraldamiseks ja MTÜ Vestapost Kodukandi perepäev looduses läbiviimiseks.

 

Programmi elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetmest (meede 2), mille eesmärgiks on kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide ja kogukonnaliikmetele vajalike teenuste olemasolu/tagamine. Teiste hulgas toetati MTÜ Kinksi Küla Selts uute istepinkide paigaldamist  Kinksi spordiväljakule. Mittetulundusühing Vormsi Merepääste Selts sai toetust Vormsi Merepääste Seltsi otsingu- ja päästevõimekuse ning valmiduse tõstmiseks.

 

Meeldiv oli näha sügisvoorus päris mitut uut taotlejat ning huvitavat ideed, mis ka rahastust said. Uus võimalus omi ideid ellu viia ja selleks kuni 2000 eurot toetust saada on 1. aprillil 2016. 

 

Meede 1 – Kogukonna areng

 

Jrk nr

 

Taotleja

 

Projekti nimi

 

Toetus €

 

Omavalitsus

 

1.

Saunja Loodushariduskeskus

Rannakalandust tutvustavad õppepäevad

 

1 550,14

 

Lääne-Nigula

 

2.

 

Tervem Noarootsi

Noarootsi käsitöö meie kätes

 

1 798,48

 

Noarootsi

 

3.

 

Noorte Vaba Aeg

Läänemaa noorte kogukonnapäev

 

1 116,90

 

Haapsalu

 

4.

 

Verstapost

Kodukandi perepäev looduses

 

1 796,00

 

Haapsalu

 

5.

 

Noarootsi Rahvaselts

Noarootsi haridusajaloo jäädvustamine

 

   551,42

 

Noarootsi

 

KOKKU

 

6 812,94

 

 

Meede 2 – Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

 

Jrk nr

 

Taotleja

 

Projekti nimi

 

Toetus €

 

Omavalitsus

 

1.

 

Kinksi Küla Selts

Statsionaarsed pingid Kinksi spordiväljakule

 

1 122,87

 

Hanila

 

 

2.

 

 

Suusaklubi Sula

Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse disc golfi pargi laiendamine

 

 

2 000,00

 

 

Lääne-Nigula

 

 

3.

 

Vormsi Merepääste Selts

Vormsi Merepääste Seltsi otsingu- ja päästevõimekuse ning valmiduse tõstmine

 

 

2 000,00

 

 

Vormsi

 

4.

 

Innokas SA

Innokas ratastel teenus käivitamine

 

1 791,00

 

Haapsalu

 

5.

Vanamõisa Külade Ühendus

Vanamõisa pargi regulaarne korrashoid murutraktori abil

 

2 000,00

 

Lihula

6.

Rälby Külaselts

Rälby külalugu nähtavaks

   514,55

Vormsi

 

KOKKU

 

 9 428,42

 

 

Mati Kallemets

4725618

Lääne Maavalitsus

Mati.Kallemets@laane.maavalitsus.ee

www.laane.maavalitsus.ee

______________________________________________________________________________

 

KOPi sügisvooru laekus Läänemaalt 29 taotlust

 

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoorus laekus kokku Läänemaalt 29 projektitaotlust mahus 42 282,40 eurot, mida on ligi 2,6 korda enam kui kasutada vahendeid. Projektitaotluste kogumaht on 56 177,27 eurot, millest omafinantseering moodustab 27,7 %.

Kohaliku omaalgatuse programmi käesoleva aasta sügisvoorus on kasutada 16 000 eurot.

 

Tegevuspiirkondade järgi jagunesid projektitaotlused järgnevalt:

 

Jrk nr

Tegevuspiirkond

 

Meede 1

 

Meede 2

Taotluste maht € kokku

Taotluste arv

1.

Hanila

1 869,80

6 347,87

8 217,67

5

2.

Läänemaa

6 375,84

1 791,00

8 166,84

5

3.

Lääne-Nigula

1623,2

4 665,88

6 289,08

6

4.

Vormsi

2 000,00

3 355,00

5 355,00

3

5.

Martna

2 000,00

2 386,00

4 386,00

3

6.

Lihula

0,00

4 000,00

4 000,00

2

7.

Noarootsi

3 100,53

0,00

3 100,53

2

8.

Haapsalu

391,28

2 000,00

2 391,28

2

9.

Kullamaa

376

0,00

376,00

1

 

Kokku

17 736,65

24 545,75

42 282,40

29

 

Meede 1 – kogukonna areng, kuhu laekus 13 projektitaotlust, mida on 1 taotluse võrra vähem kui eelmisel aastal ning maakonna ühendused taotlevad toetusvahendeid mahus 17 736,65 €. Esitatud projektides on  4 projektitaotlust, kus on kavandatud kogukonna haridusajaloo uurimust koos kogumiku väljaandmisega, noortele suunatud tegevusi sh noorte volikogu käivitamist ja noorte kogukonnapäevade korraldamist. 9 projektitaotluse hulgas on aga Läänemaa ühendused, kes plaanivad kogukonna ühisürituste, käsitööpäevade ja kursuste korraldamist, rannakalanduse tutvustamise ja kohaliku tooraine kasutamise õppepäevade läbiviimist.

 

Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, kuhu laekus 16 projektitaotlust, mida on 6 projektitaotluse võrra enam kui eelneval aastal. Ühendused taotlevad toetusvahendeid mahus 24 545,75 €. Eelnimetatud meetmes esitatud projektitaotluste hulgas on 7 taotlust, kus kavandatakse kogukonnale vajalike teenuste arendamist, 4 taotlust, kus plaanitakse spordiväljakute korrastamist ja spordiinventari soetamist ning 5 taotlust käsitöö ja kultuuri valdkonna teenuste osutamiseks vajaliku inventari hankimiseks. Uusi taotlejaid on 7 ühendust ja nendelt ühendustelt laekus 7 taotlust, mida on veidi enam kui eelneva 2014. aasta sügisvoorus.

 

Lääne Maavalitsusel on aega projektitaotluste menetlemiseks 40 tööpäeva, mille jooksul maavalitsuse spetsialistid menetlevad esitatud projektitaotlusi. Puuduste avastamisel teavitatakse taotlejat projektitaotluses esinevatest puudustest ja taotlejal on aega kuni 5 päeva tehniliste puudust kõrvaldamiseks ning täienduste esitamiseks maavalitsusele.

 

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused esitatakse maavanema poolt moodustatud komisjonile hindamiskriteeriumide alusel hindamiseks. Maakondlik komisjon teostab taotluste sisulist hindamist ja teeb maavanemale põhjendatud ettepanekud toetuse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta.

 

Lisainfo: Mati Kallemets

Lääne Maavalitsus

maaelu peaspetsialist

Tel 4725618

________________________________________________________________________

 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2015 sügisvoor avatud

Siseministeeriumi valitsemisalas oleva kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

 

Programmis avatakse taotlemiseks:

· meede 1 - „Kogukonna areng"

· meede 2 - „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine".

 

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:

· mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;

· sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor on avatud ning projektide esitamise tähtaeg Lääne Maavalitsusele on 1. oktoobril kell 16.30.

 

Rohkem infot vooru kohta: http://kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop15-sygisvoor

 

Lisateave: Mati Kallemets, tel 4725618, e-kiri: Mati.Kallemets@laane.maavalitsus.ee  ja

Tiina Ojamäe, tel +372 56 352 591, tiina@lak.ee , MTÜ konsultant Läänemaa Arenduskeskus.

______________________________________________________________________________
 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2015. aasta kevadvoorus toetatud projektitaotlused

 

Lääne maavanema korraldusega 19.05.2015 nr 1-1/15/82 kinnitatud kohaliku omaalgatuse programmi 2015. aasta kevadvoorus toetatud projektide nimekiri järgmiselt:

Tunnistan kohaliku omaalgatuse programmi 2015. aasta kevadvoorus Lääne maakonnas laekunud taotlused programmi tingimustele vastavaks ning toetan kohaliku omaalgatuse programmi 2015. aasta kevadvoorus esitatud taotlusi maakondliku hindamiskomisjoni ettepaneku alusel 22 projektitaotlust kogusummas 29 926,28 eurot.

 

Meede 1 – Kogukonna areng

 

Jrk nr

 

Taotleja

 

Projekti nimi

 

Toetus €

 

Omavalitsus

 

 

1.

 

 

Rõude Küla Selts

Käsitöövõtete mitmekesistamine „Taimest loodud"

 

 

1 748,00

 

 

Martna

 

2.

Haapsalu Käsitööselts

 

Haapsalu IV Pitsipäev

 

2 000,00

 

Haapsalu

 

3.

Läänemaa Puuetega Inimeste Töötuba

Eriline keraamika erilistele inimestele!

 

648,63

 

Läänemaa

 

 

4.

 

 

Keskaegne Lihula

Raamatu Lugusid Lihula ajaloost koostamine ja trükkimine

 

 

1 000,00

 

 

Lihula

 

5.

Läänemaa Puuetega Inimeste Koda

Savitöötoad Läänemaa puuetega inimestele

 

723,00

 

Läänemaa

6.

Peraküla Teater

Peraküla lestafestival

1 974,84

Nõva

7.

Ridala Spordiklubi

Ridala 25. külademängud

1 528,24

Ridala

 

8.

Ühendus Asuküla Selts

Kodukandipäev Leib Meie Laual

 

1 524,63

 

Ridala

9.

Piirsalu Küla Selts

Piirsalu õmbluspäevad

1 320,38

Lääne-Nigula

 

10.

Innovatsioonikeskus INNOKAS SA

Robootika ja programmeerimise koolitus

 

1 986,30

 

Läänemaa

 

11.

Lääne Maakonna Spordiliit Läänela

Läänemaa võistkondlik sarivõistlus

 

937,58

 

Läänemaa

 

KOKKU

 

15 391,60

 

 

Meede 2 – Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

 

Jrk nr

 

Taotleja

 

Projekti nimi

 

Toetus €

 

Omavalitsus

 

 

1.

 

 

Spordiklubi Martna

Martna kogukonna teenuste arendamine jõusaali masina soetamise kaudu

 

 

2 000,00

 

 

Martna

 

2.

Lihula valla spordiklubi

Lihula Mõisamäe Disc Golfi pargi rajamine

 

2 000,00

 

Lihula

 

3.

 

Piirsalu Küla Selts

Piirsalu laulukoorile kergtelgi soetamine

 

374,95

 

Lääne-Nigula

 

4.

 

Siil Stuudio

 

Inspireerivad villatööd

 

1 002,00

 

Lääne-Nigula

 

5.

Innovatsioonikeskus INNOKAS SA

3D printimise teenuse käivitamine

 

1 800,00

 

Läänemaa

 

 

6.

 

 

Kinksi Küla Selts

Kinksi külaplatsi ratsaspordiväljaku lasipuu renoveerimine

 

 

1 185,00

 

 

Hanila

 

 

7.

Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm

 

Vabatahtlike otsinguvõimekuse ja -valmiduse tõstmine

 

 

1 150,20

 

 

Läänemaa

 

 

8.

Läänemaa Puuetega Inimeste Töötuba

 

Erivajadustega noored konkurentsivõimelised tööturul

 

 

838,32

 

 

Läänemaa

 

9.

Muusikatuba Päevalill

Muusikaisntrumendid muusika õppijatele

 

2 000,00

 

Lihula

10.

Kirimäe Külaselts

Nihka küla infostendi rajamine

258,39

Lääne-Nigula

 

 

 

11.

EELK Ridala Püha Maarja-Magdaleena kogudus

 

 

 

Laste mänguväljak Ridalas

 

 

 

1 925,82

 

 

 

Ridala

 

 

 

KOKKU

 

 

14 534,68

 

 

Ülle Jaansalu

KOP Lääne maakondliku

hindamiskomisjoni esimees

4725617

ulle.jaansalu@laane.maavalitsus.ee

www.laane.maavalitsus.ee

_______________________________________________________________________________

 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2015. aasta kevadvooru taotluste vastuvõtmine on lõppenud
 

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoorus laekus kokku Läänemaalt 46 projektitaotlust mahus  69 140,34 €, mida on ligi kaks korda enam kui kasutada vahendeid. Projektitaotluste kogumaht 84 620,14 €, millest omafinantseering moodustab 18,3 %.

Kohaliku omaalgatuse programmi käesoleva aasta kevadvoorus on kasutada 30 tuhat €.

Kohalike omavalitsuste järgi jagunesid projektitaotlused järgnevalt:

Jrk nr

Kohalik omavalitsus

 

Meede 1

 

Meede 2

Taotluste maht € kokku

Taotluste arv

1.

Läänemaa

12 097,09

2 220,19

14 317,28

11

2.

Haapsalu

5 986,30

7 220,32

13 206,62

8

3.

Lääne-Nigula

5 771,60

1 895,34

7 666,94

7

4.

Lihula

2 471,80

5 800,00

8 271,80

5

5.

Hanila

2 403,97

4 621,40

7 025,37

5

6.

Vormsi

1 954,80

4 000,00

5 954,80

3

7.

Ridala

3 052,87

1 925,82

4 978,69

3

8.

Martna

1 748,00

2 000,00

3 748,00

2

9.

Noarootsi

0

1 996,00

1 996,00

1

10.

Nõva

1 974,84

0

1 974,84

1

 

Kokku

37 461,27

31 679,07

69 140,34

46

 

Kõige populaarsemaks osutus meede 1 – kogukonna areng, milles laekus 25 projektitaotlust, mida on 5 taotluse võrra rohkem kui eelmisel aastal ning maakonna ühendused taotlevad toetusvahendeid mahus 37 461,27 €. Esitatud projektides on kavandatud traditsiooniliste ürituste korraldamiseks sh külade kokkutulekud, festivalid ja külapeod 7 projektitaotlust, koolituste, käsitööpäevade ja kursuste korraldamine 8 projektitaotlust,  5 projektitaotlust on esitatud ühenduste poolt liikumisharrastuse, tervislike eluviiside ürituste ja külade spordimängude korraldamiseks,  kogukonna pärandi uurimiseks ning kogumiseks 2 taotlust ja kogukonnas sotsiaalsete teenuste osutamiseks 2 taotlust.

Meede 2 – kogukonna teenused, milles laekus 21 projektitaotlust, mida on 5 projektitaotluse võrra enam kui eelneval aastal ja ühendused taotlevad toetusvahendeid mahus 31 679,07 €.
Selles meetmes esitatud projektitaotlustes kavandatakse kogukonnale vajalike teenuste arendamiseks 4 taotlust, spordiväljakute korrastamist ja spordiinventari soetamiseks 8 taotlust, käsitööks ja kogukonna teenuste osutamiseks vajaliku inventari hankimiseks 4 taotlust ning kogukonna sotsiaalsete teenuste arendamiseks 3 taotlust.
Uusi taotlejaid oli 15 ühendust  ja nendelt ühendustelt laekus 17 taotlust, mida on enam kui eelnevatel aastatel.
Lääne Maavalitsusel on aega projektitaotluste menetlemiseks 40 tööpäeva, mille jooksul maavalitsuse spetsialistid koos maakondliku hindamiskomisjoniga tutvuvad ühenduste poolt esitatud taotluste sisuga ja külastatakse kavandatavaid investeeringu objekte kohapeal külades. Puuduste avastamisel teavitatakse taotlejat ja taotlejal on aega kuni 5 päeva tehniliste puuduste kõrvaldamiseks ning täienduste esitamiseks maavalitsusele.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused esitatakse maavanema poolt moodustatud komisjonile hindamiskriteeriumide alusel hindamiseks. Maakondlik komisjon teostab taotluste sisulist hindamist ja teeb maavanemale põhjendatud ettepanekud toetuse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta.

Mati Kallemets

Lääne Maavalitsus
maaelu peaspetsialist
4725618
________________________________________________________________________________

Kohaliku omaalgatuse programmi 2015 kevadvoor

avatud

 
Siseministeeriumi valitsemisalas oleva kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu
ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise
kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.
 
Programmis avatakse taotlemiseks:
 meede 1 - „Kogukonna areng"
 meede 2 - „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine".
 
Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:
 mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
 sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.
 
Kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor on avatud ning projektide esitamise tähtaeg
Lääne Maavalitsusele on 1. aprill kell 16.30.
 
 
Lisateave: Mati Kallemets, tel 4725618, 5052565, e-kiri: Mati.Kallemets@laane.maavalitsus.ee ja
Tiina Ojamäe, tel +372 56 352 591, tiina@lak.ee, MTÜ konsultant Läänemaa Arenduskeskus.
 
________________________________________________________________________________

 

KOP 2015 KEVADVOOR KÜSK INFOPÄEV

 

Läänemaa KOP 2015 kevadvooru infopäev toimub teispäeval 3. märtsil 2015 alusega kell 13 kuni 17 Lääne maavalitsus Lahe 8, Haapsalu 90503, II korrus, suur saal.

Teemad:

·         Eesti riigi regionaaltoetus „Kohaliku omaalgatuse programm" programmdokumendi tutvustamine, taotluse koostamine – Tarmo Treimann, KÜSK vabaühenduste toetusprogrammi koordinaator

·         KOP 2014 toetatud projektide lõpparuannete menetlemisest – Mati Kallemets, LMV maaelu peasetsialist

·         MTÜ-d kui kohaliku kogukonna arendajad – Tiin Ojamäe, LAK MTÜ konsultant

·         Kodanike Euroopa 2014-2020 programmi tutvustus ja toetuse taotlemise võimalused – Kadri Sikk, KÜSK programmi „Kodanike Euroopa" koordinaator

 

Infopäeva viivad läbi Mati Kallemets ja Ülle Jaansalu Lääne Maavalitsusest ning Tiina Ojamäe Läänemaa Arenduskeskusest.

 

Infopäevale registreerumine: tiina@lak.ee või telefon: 47 35 538

 

Taotluste esitamise tähtaeg: 1. aprill 2015.a. kell 16.30.

Taotlused tuleb esitada asukohajärgsesse Lääne maavalitsusele aadressil:Lahe 8, Haapsalu 90503 või e-post info@laane.maavalitsus.ee

Taotlusinfo on saadaval KÜSK veebilehel:  http://kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop15-kevadvoor

Lisainfo:

Mati Kallemets, tel 472 5617, e-post Mati.Kallemets@laane.maavalitsus.ee

Ülle Jaansalu, tel 472 5618, e-post Ulle.Jaansalu@laane.maavalitsus.ee