Läänemaa teenetemärk

11.11.16
 

Läänemaa teenetemärgi kirjeldus

Läänemaa teenetemärk koosneb rinnalindist ja ristist. Hõbedase servaga valgel kantnurkadega malta ristil on hõbedase servaga ümmargusel kilbil Lääne maakonna vapp. Rinnalint on punane muareelint, millel kaks valget teivast ning teivastel kaks rohelist niiti (lisa).

Läänemaa teenetemärgi andmise kord

 (1) Teenetemärk on asutatud maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.

(2) Teenetemärk «Läänemaa teenetemärk» antakse Eesti Vabariigi kodanikule või välismaalasele, kes oma silmapaistva töö ja tegevusega on kaasa aidanud Lääne maakonna arengule, samuti muude saavutuste eest, mis on toonud au ja tunnustust maakonnale. Teenetemärgi saaja ei pea olema Lääne maakonna elanik.
(3) Igal isikul on õigus esitada ettepanekuid teenetemärgi andmiseks. Teenetemärgi ettepanekud esitatakse Lääne Maavalitsusele iga aasta 10. detsembriks.
(4) Ettepaneku teenetemärgi andmise kohta esitab maavanemale maavanema moodustatud teenetemärgi komisjon.
(5) Maavanem otsustab teenetemärgi andmise teenetemärgi komisjoni poolt esitatud kandidaatide hulgast hiljemalt iga aasta 31. detsembriks.
(6) Teenetemärgi andmine vormistatakse Lääne maavanema korraldusega.
(7) Teenetemärgi andmise otsus avalikustatakse Lääne Maavalitsuse kodulehel.
(8) Teenetemärgi juurde kuulub tunnistus, millele kantakse teenetemärgi saaja nimi, teenetemärgi üleandmise kuupäev ja järjekorranumber. Tunnistus allkirjastatakse maavanema poolt.
(9) Üldjuhul antakse teenetemärk üle üks kord aastas, seoses Eesti Vabariigi aastapäevaga. Erandjuhtudel võib teenetemärgi üleandmine toimuda ka muul ajal.
(10) Isikule võib teenetemärgi anda üks kord.
(11) Teenetemärk ei kuulu asendamisele. Teenetemärki kantakse üldjuhul pidulike riiklike ja seltskondlike sündmuste puhul. Teenetemärki võib kanda üksnes isik, kelle see on antud.
(12) Teenetemärgi saanud isikute nimed koos selle saamise aluseks olnud teenete kirjeldusega ja muude dokumentidega säilitatakse süstematiseeritult Lääne Maavalitsuses.