Lääne maavalitsus tunnustab

14.11.17

 

HARIDUS

___________________________________________________________________________________

 

Aasta Õpetaja 

 

Aasta Õpetaja valimine toimub kord aastas. Õppeasutuste hoolekogude poolt esitatud kandidaatide hulgast valivad Lääne Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond ning haridustöötajate maakonnaliit välja kandidaadid nimetusele Aasta Õpetaja. Üks valitutest esindab maakonda üleriigilisel vastuvõtul. Maakonna Aasta Õpetajad kutsutakse maavanema ja maakonna omavalitsuste liidu esimehe vastuvõtule. Üritust toetab Läänemaa Omavalitsuste Liit. Statuut asub siin

 

Aineolümpiaadide parimate tunnustamine

 

Tunnustatakse maakonna parimaid ainetundjaid, kes aineolümpiaadidel on saavutanud häid tulemusi. Maavanema ja omavalitsuste liidu esindaja ühist vastuvõttu toetab Läänemaa Omavalitsuste Liit.

 

Parimate koolilõpetajate tänamine

 

Parimaid gümnaasiumite, kutsehariduskeskuse ning kolledži lõpetajaid tänavad vastuvõtul maavanem ja omavalitsuste liidu esindaja. Toetab omavalitsuste liit.

 

Maakondlike näituste, konkursside, võistluste parimate autasustamine

 

Maakonnas korraldatud õpilasürituste parimate tänamine tunnustuskirjade ja auhindadega toimub vastavalt võistlusjuhenditele. Toetab omavalitsuste liit.

 

Maavanema tänukiri

 

Pedagoogide tänamine silmapaistva pedagoogilise tegevuse eest toimub vastavalt tänukirja statuudile.

 

Täiskasvanud õppija nädala tunnustamised

 

Tunnustamise eemärgiks on väärtustada õppimist ja õpetamist nii avalikus, era - kui ka kolmandas sektoris. Tunnustatute valimine toimub kõigis kategooriates kahel tasandil: maakondlikul ja ülevabariigilisel. Iga maakonna täiskasvanud õppija nädala tugigrupp esitab vabariiklikuks tunnustamiseks kõikidest eelpool nimetatud kategooriatest ühe kandidaadi, kelle hulgast ETKA Andras juhatus valib omakorda igast kategooriast silmapaistvaima. Tunnustamist toetab ETKA Andras, korraldaja Läänemaal Läänemaa Koolitajate Liit. Reglement: http://www.andras.ee/ul/Reglement_2016.pdf

· aasta õppija
· aasta koolitaja
· aasta koolitussõbralikum organisatsioon
· aasta koolitussõbralikum omavalitsus

 

 

KULTUURIPREEMIAD

___________________________________________________________________________________

 

Kultuuripärl

 

Kultuuripärl on Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt algatatud maakondlik kultuuripreemia, mille eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis loomeinimeste erialast pühendumist maakondades. Preemia kandidaadiks võib esitada maakonnas tegutsevaid loomeinimesi, mittetulundusühinguid, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusi ja teisi organisatsioone, kellel on silmapaistvaid teeneid kultuurielu edendamisel või kes on selle aasta loomingulise saavutusega rikastanud maakonna kultuurielu. Kultuuripärli preemia on rahaline, seda finantseerivad kultuurkapital, Lääne maavalitsus ja Läänemaa omavalitsuste liit. Preemia antakse kätte pidulikul koosviibimisel.

 

Kultuuritegija

 

Rahvakultuuripreemiaga "kultuuritegija "tunnustatakse tublisid koorijuhte, tantsujuhte, muusikuid, kunstiga tegelejaid, käsitöölisi, külaelu edendajaid, ürituste korraldajaid, kel on sel aastal silmapaistvad saavutused. Tiitli annab välja Eesti Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupp kord aastas ning tunnustus jagatakse pidulikul koosviibimisel.

 

 

SPORDIPREEMIAD

___________________________________________________________________________________

 

Läänemaa spordinõukogu kuulutab välja konkursi Läänemaa spordipreemia kandidaatide leidmiseks. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. november. Lääne maavalitsus esitab taotluse spordipreemiate väljaandmiseks Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupile, kes teeb lõpliku otsuse.

Konkursi eesmärk on tähtsustada, tunnustada, tõsta esile ja tutvustada üldsusele spordivaldkonnas tegutsevaid isikuid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt mõjutanud ja kaasa aidanud spordi arengule kohalikul, maakondlikul või riiklikul tasandil ning kes on andnud olulise panuse Läänemaa spordi edendamisele.

Kandidaate konkursile võivad esitada valla- ja linnavolikogud ning -valitsused, kultuuri-, haridus- jt asutused, mittetulundusühingud, seltsid, klubid, ühendused, kollektiivid ja üksikisikud (kandidaat ei saa ennast ise üles seada).

Kandidaatide hindamiseks on spordinõukogu poolt kinnitatud hindamise kriteeriumid. Kandidaate saab esitada aastapreemia saamiseks.

Spordiliit kuulutab välja ja otsustab:
· parim naissportlane - tulemuste põhjal
· parim meessportlane - tulemuste põhjal
· parim noorsportlane - tulemuste põhjal 
· parim veteransportlane – tulemuste põhjal
· parim võistkond – tulemuste põhjal
· sportlikum omavalitsus – juhtkonnavõistluste põhjal valdade mängudel

 

Läänemaa Koolispordi Liit kuulutab välja konkursi ja juhatus otsustab:

 

Sportlikum kool


Läänemaa koolidele kuulutatakse konkurss välja septembris (uue õppeaasta alguses) tähtajaga oma kool nominendiks esitada 1. novembriks. Kool peab lühidalt iseloomustama sportlikke tulemusi eelneval õppeaastal

 

 

NOORSOOTÖÖPREEMIAD

___________________________________________________________________________________

 

Aasta noor

 

Preemia antakse jooksva aasta vältel eriliselt silma paistnud ning häid tulemusi saavutanud noorele (vanuses 7-26), olenemata sellest, kas ta töötab või õpib. Lisaks edukusele ja eeskujulikule käitumisele arvestatakse preemia andmisel noore panust kultuuri, spordi, noortetegevuse jms valdkonnas. Noor peab olema pälvinud oma eakaaslaste/kolleegide/pedagoogide lugupidamise ning olema oma saavutustega tuntud kohalikul tasandil.

 

Aasta noorteühendus


Preemia antakse jooksva aasta vältel silmapaistvaid tulemusi saavutanud noortekollektiivile, olenemata selle tegevusvaldkonnast ja juriidilisest staatusest. Preemia antakse kollektiivile, mis on koos tegutsenud vähemalt ühe aasta ja paistnud silma eelkõige noortele suunatud ettevõtmiste ja programmidega kohalikul ja/või maakondlikul tasandil. Preemia määramisel arvestatakse kollektiivi juhi rolli ühenduse arendamisel ja Läänemaa noorsootöö arengusse panustamisel.

 

Aasta noorsootöötaja


Preemia antakse jooksva aasta vältel silma paistnud ning häid töötulemusi saavutanud noorte- ja/või huvijuhile, olenemata tema töökohast ja töösuhtest noorsootöötajana (palgaline või vabatahtlik). Preemia antakse väljapaistva(te) tulemus(t)e eest noortetöö hoogustamisel. Arvestatakse tema panust noortetöö edendamisel oma piirkonnas ja/või kogu maakonnas.

 

Aasta sotsiaaltöö tegija


Lääne Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnal on traditsiooniks kujunenud tunnustamise kaudu esile tõsta sotsiaalvaldkonnaga tegelevaid spetsialiste, vabatahtlikke ja organisatsioone, kes läbi isikliku eeskuju ja panuse sotsiaaltöö edendamisel on kaasa aidanud sotsiaalprobleemide leevendamisele. Aasta sotsiaaltöö tegija valitakse kandidaatide hulgast selleks moodustatud komisjon poolt ja tiitel tehakse teatavaks sügisel sotsiaaltöö tegijate päeval.

 

 

KODANIKEÜHENDUSED

___________________________________________________________________________________


Lääne Maavalitsus, Kodukant Läänemaa ja Läänemaa Arenduskeskus tunnustavad jooksval aastal Läänemaa kodanikeühendusi. Kindel statuut puudub, igal aastal valitakse esmalt valdkond ning seejärel valdkonna esindajad, kellele tunnustust avaldada. Kogu korralduse eest vastutab ja organiseerib Läänemaa Arenduskeskuse mittetulundusühingute konsultant.

 

 

ETTEVÕTLUS

___________________________________________________________________________________


Alates 2008. aastast toimub igal aastal maakonna tublide ja teotahteliste ettevõtete tunnustamine eesmärgiga väärtustada nende töid ja tegemisi. Tunnustust leiavad Läänemaal tegutsevad äriühingud, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud Läänemaa elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet, sissetulekuid ja maakonna tuntust, muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, spetsialistidele, investoritele; on aidanud kaasa maakonna positiivsele ja
tasakaalustatud arengule. Lääne maavanem tunnustab laureaate tänukirja ja meenega. 
Tunnustamise statuut

Laureaadid valitakse välja neljas kategoorias:

· Töötaja sõber
Auhinnaga soovitakse tunnustada ettevõtet, kes kohtleb oma töötajaid hästi ja lugupidavalt ning kasutab innovaatilist töötajate motiveerimise süsteemi (kas
lisahüved töötajaile, innovaatiline ja motiveeriv palgasüsteem vms).

· Parim uustulnuk 
Konkursi eesmärgiks on tunnustada Läänemaa silmapaistvamaid uusi ettevõtteid, nende innovaatilisust ja ärilist mõtlemist ning innustada inimesi ettevõtlusesse siirduma.

· Piirkonna edendaja
Konkursi eesmärgiks on tunnustada kohalikku Läänemaa ettevõtet, kes panustab enam piirkonna arengusse, toetab kohalikku kogukonda ja arendab ning toetab kohaliku piirkonna algatusi.

· Koostöövalmis tööandja
Konkursi eesmärgiks on tunnustada kohalikku Läänemaa ettevõtet, kes on teinud tõhusat koostööd TTA Läänemaa osakonnaga ning pakkunud tööd puuetega inimestele ja töötutele või olnud praktikabaasiks õpilastele eriala/kutse omandamisel.

 

 

KÕIGE TERVEM

___________________________________________________________________________________


Auhinna eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust ühele või mitmele Läänemaa elanikule või organisatsioonile, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud maakondliku tervise edendamise valdkonna arendamisel. Auhinna koos tunnistusega annab välja Läänemaa Turvalisuse Teemakoda. Statuut asub SIIN