Mereala planeering

Mereala ruumiline planeerimine on vahend merekasutuse pikaajaliseks kavandamiseks, et tagada nii mereressursside kasutamisest saadav majanduslik kasu kui ka mere ja rannikuala väärtus sotsiaalselt ja kultuuriliselt olulise alana. Mereala planeerimisel peetakse iga tegevuse kavandamisel silmas, et mistahes inimtegevuse aluseks on merekeskkonna hea seisundi saavutamine või säilitamine.

_________________________________________________________________________________________________

 

17.04.2017

Maavalitsus korraldab maikuus merealadeplaneeringu koosolekud

 

Rahandusministeerium algatab käesoleval aastal Läänemaal merealade planeeringu. Sel põhjusel korraldab Lääne maavalitsus maikuus maakonnas neli infopäeva, kuhu on oodatud kõik huvigrupid eesmärgiga on koguda infot mereala planeeringu jaoks.

 

Merealade planeeringu eesmärk on määrata Lääne maakonnaga piirneva mereala mereruumi kasutus, mis arvestab erinevaid huvisid ning sotsiaalseid, majanduslikke, kultuurilisi, looduslikke vajadusi ja suundumusi. Ühelt poolt on majanduslik areng tekitanud surve kasutada merealasid järjest enam, teisalt on hakatud üha rohkem teadvustama vajadust seda sama ala kaitsta. Planeerimine aitab erinevaid huve tasakaalustada ning kokku leppida edaspidistes tegevustes ning kasutamistingimustes.

Merealade planeering algatatakse Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal, Harjumaal, Läänemaal ja Saaremaal 2017. aasta jooksul Rahandusministeeriumi poolt ning selle koostaja on Rahandusministeeriumi planeeringute osakond.

 

Sarnased planeeringud on juba koostatud Hiiumaal ja Pärnumaal, mis olid esmased nö pilootprojektid. Hiiumaa merealade planeering kehtestati juunis 2016 ning Pärnumaa planeering on hetkel järelevalves. Hiiumaa ja Pärnumaa kogemuste põhjal kokkupandud metoodikat hakatakse kasutama ülejäänud Eesti merealade planeerimisel. Maavalitsuste roll selles protsessis on koondada ja esindada oma maakonna huve.

 

2016. aasta detsembris toimus Silma õpikojas erinevate huvigruppide esindajatega seminar, kogumaks mõtteid Lääne maakonnaga piirneva mereala mõistlikuks ja tasakaalustatud kasutamiseks. Kogunemine oli ühtlasi alguseks Lääne maakonna merealade planeeringu protsessile.

Silma seminaril lepiti kokku, et edaspidi toimub info kogumine nelja piirkonna kaupa:

1) Nõva, Noarootsi ja Lääne-Nigula vald

2) Haapsalu linn, Ridala ja Martna vald

3) Vormsi vald

4) Lihula ja Hanila vald

 

Esimene Lääne maakonna infopäev toimub 13. mail Vormsil. 15. mail on kokkusaamine Pivarootsis (Hanila ja Lihula vald), 16. mail Pürksis (Noarootsi ja Nõva vald) ning 18. mail Altmõisas (Haapsalu ja Ridala vald). Infopäevad algavad kell 16.00. erandiks on Vormsi, kus infopäev algab kell 11.30.

 

Lääne maavalitsus ootab kõiki huvilisi osalema oma piirkonna koosolekul, et öelda sõna sekka selles osas, kuidas Läänemaa merd ja selle ressursse paremini planeerida. Mida varem selgitame välja erinavate osapoolte huvid ja soovid, seda varasemas staadiumis suudame vältida ja lahendada konfliktseid olukordasid.

 

Kui oled tulemas, siis palun täida lühike registreerumisvorm siin: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4IRxXRvZEGAD9Z0ou8dIz-dSvmGvWK2mp2JolxM22IoBtzA/viewform?c=0&w=1

 

Rohkem infot seminaride kohta annab Lääne maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja Grete Kindel: grete.kindel@laane.maavalitsus.ee või 472 5616.

Merealade planeeringut puudutava info leiab Lääne maavalitsuse kodulehelt: https://laane.maavalitsus.ee/

 

Eesti merealaplaneeringu lähteseisukohad

Eesti merealaplaneeringu lähteseisukohad – skeem

Meremaakondade juhised 13.03.2017

Läänemaa merealaplaneeringu esitlus

Läänemaa merealaplaneeringu 08.12.2016 seminari kokkuvõte