Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine“

Teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine" kooskõlastamine

 

Lääne maavanem esitas teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine" puudutatud kohalikele omavalitsustele ja riigiasutustele kooskõlastamiseks.

 

Kooskõlastamisele esitatud materjalid:

 

Planeeringu seletuskiri

 

Joonised:

Põhijoonis

Ellamaa-Risti jaamavahe                                         

Risti-Palivere jaamavahe                                   

Palivere-Taebla jaamavahe                               

Taebla-Uuemõisa jaamavahe                                 

Haapsalu-Rohuküla jaamavahe     

 

KSH aruanne

KSH_Lisa 1_alternatiivide kaalumine

KSH_Lisa 2_müra ja vibratsioon

KSH_Lisa 4_kahepaiksed ja roomajad

KSH_Lisa 5_KSH programm

________________________________________________________________________________

 

 

Teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine" II eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine

 

Lääne maavalitsus koostab Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee teemaplaneeringut. Lääne maakonnas läbib planeeritav raudtee Lääne-Nigula ja Ridala valda ning Haapsalu linna.  Raudteetrassi pikkus Lääne maakonnas on u 49,5 km ning see kavandatakse maksimaalses ulatuses olemasolevale raudteetammile selliselt, et see võimaldaks projektkiirust kuni 160 km/h.

 

Käesolevaga on valminud teemaplaneeringu II eskiis ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu. II eskiisis on kirjeldatud raudteetrassi, jaamade, raudteeületuskohtade ning toetava infrastruktuuri (veoalajaamad, parklad, uued teed jne) asukohta. KSH aruandes on kirjeldatud ja hinnatud teemaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning  kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed.

 

Teemaplaneeringu II eskiisi avalik väljapanek toimub 09.02.-22.02.2016. a Lääne Maavalitsuse veebilehel http://laane.maavalitsus.ee/riisipere-haapsalu-rohukula.

Küsimused, ettepanekud ja vastuväited palume saata e-posti aadressil: liis.moor@laane.maavalitsus.ee.

 

Avalikud arutelud toimuvad:

·         Ridala vald ja Haapsalu linn – esmaspäeval, 22. veebruaril kell 14 Lääne Maavalitsuses (Lahe 8, Haapsalu)

·         Lääne-Nigula vald – esmaspäeval, 22. veebruaril  kell 17 Lääne-Nigula Vallamajas (Haapsalu mnt 6, Taebla alevik)

 

Täiendav info planeeringu kohta: Lääne Maavalitsuse planeeringute projektijuhi telefonil 53 053 076 või e-posti teel: liis.moor@laane.maavalitsus.ee.

 

Teemaplaneeringu seletuskiri

 

Joonised:

Ellamaa-Risti jaamavahe                                          

Risti-Palivere jaamavahe                                    

Palivere-Taebla jaamavahe                                

Taebla-Haapsalu jaamavahe                                  

Haapsalu-Rohuküla jaamavahe      

 

KSH aruande eelnõu

KSH_Lisa 1_alternatiivide kaalumine

KSH_Lisa 2_müra ja vibratsioon

KSH_Lisa 4_kahepaiksed ja roomajad

KSH_Lisa 5_KSH programm

__________________________________________________________

 

Haapsalu raudteejaama küsitlusele vastanud eelistasid Rohuküla otseläbimurret

 

Lääne Maavalitsus korraldas küsitluse selle kohta, kus peaks asuma planeeritava Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee peatuskoht Haapsalu linnas vana raudteejaama piirkonnas. Peatuskoht sõltub Riisipere-Haapsalu ja Haapsalu-Rohuküla raudteelõikude ühendamise lahendusest. Kokku pakuti küsitlusega välja 4 alternatiivi.

Küsitlusele vastas kokku 270 inimest. 50% vastanutest eelistas Rohuküla otseläbimurret, 32% Rohuküla otseläbimurde ja ajaloolise jaama kombinatsiooni. Mõlemad Õhtu kalda alternatiivid said võrdselt 9% häältest.

 

Lääne maavalitsus tänab kõiki vastajaid. „Oleme meeldivalt üllatunud, et nii paljud inimesed võtsid vaevaks meiega kaasa mõelda. Lisaks saime mitmeid toetavaid kirju, eelkõige Hiiumaa ja Vormsi elanikelt. Samuti uuriti, kuidas oleme arvestanud perspektiivse kaubaveoga ning kas väljapakutud alternatiivid on insener-tehniliselt teostatavad," sõnas Lääne maavalitsuse raudtee planeeringu projektijuht Liis Moor.

 

Parima trassi valikul arvestatakse nii sotsiaalseid, looduskeskkondlikke kui ka majanduslikke argumente. Kohalike elanike arvamus on oluline sotsiaalse valdkonna kriteerium. Kuna nüüdseks on teada, et Õhtu kalda alternatiivid ei ole üheski valdkonnas eelistatud, siis jäävad need kõrvale. Edasi läheme otseläbimurde ja Haapsalu jaama kombinatsiooniga.

 

Lääne maavalitsus tutvustab teemaplaneeringu II eskiisi jaanuari lõpus, planeeringu vastuvõtmine toimub 2016. aasta esimeses pooles.

 

__________________________________________

 

Lääne maavalitsus ootab seisukohti Haapsalu raudteejaama lahenduse kohta
 

Lääne maavalitsus koostab Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee teemaplaneeringut. Raudteetrass planeeritakse täies pikkuses elektrifitseerituna koos vajalike jaamade, peatuskohtade ja toetava infrastruktuuriga. Haapsalu linna osas parima trassivaliku tegemiseks on Lääne maavalitsus koostanud küsitluse, millele saavad kõik vastata.​

 

Haapsalu linnastus on peatuskohad ette nähtud Uuemõisasse, Kastani piirkonda ning ajaloolise raudteejaama lähipiirkonda. Raudteejaama peatuskoht sõltub Riisipere-Haapsalu ja Haapsalu-Rohuküla raudteelõikude ühendamise lahendusest. Eelnimetatud lõikude ühendamiseks on kaks põhimõttelist lahendust: Rohuküla otseläbimurde või Õhtu kalda tupiku kaudu. Need lahendused on täpsemalt koos joonistega küsitluse juures lahti seletatud. Kokku on teemaplaneeringu raames välja töötatud 4 trassialternatiivi, mille kohta ootamegi kohalike elanike seisukohti.  

 

Kohaliku kogukonna arvamus on üks oluline trassivaliku kriteerium. „Teemaplaneeringu esimest eskiisi tutvustasime 2015. aasta mais, siis huvi Haapsalu lahenduse vastu peaaegu polnud. Samas on raudtee väga suure ruumilise mõjuga objekt, mistõttu soovime otsustusprotsessi kaasata võimalikult palju kohalikke inimesi," sõnas Lääne maavalitsuse raudtee planeeringu projektijuht Liis Moor.

 

Esimese eskiisi kohaselt oli eelistatud trassikoridor Rohuküla otseläbimurre. Küsitluse tulemusi arvestame teise eskiisi koostamisel.

 

Ajalooliselt on Rohuküla ühendus käinud Raudteetammi kergliiklusteel paikneva tupiku kaudu. Sellisel juhul ületab rong manööverdamisel Kiltsi tee kahel korral, mille jooksul on autoliiklus peatatud. Haapsalu linna üldplaneeringuga on raudteejaam planeeritud Lihula mnt viadukti kõrvale, Haapsalu-Rohuküla lõiku ette ei nähta. Teemaplaneeringu eesmärk on planeerida raudteetrass kuni Rohukülani, võimaldamaks  raudteed kasutada ka Hiiumaa elanikel. 

 

Küsitlus on avatud 10. jaanuarini ning sellele saab vastata siin: http://laane.maavalitsus.ee/kusitlus

NB! Küsitlusele vastamiseks on vajalik Google kontole sisse logimine. Kellel see puudub palume oma eelistus saata e-posti aadressil: liis.moor@laane.maavalitsus.ee
Lisainfo variantide kohta: http://www.laanlane.ee/article/rahvak%C3%BCsitlus-milline-haapsalu-raudteejaama-parim-lahendus

ja
http://online.le.ee/2015/12/29/haapsalu-raudteejaama-neli-varianti-mida-need-endaga-kaasa-toovad/
___________________________________________________________

 

Teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine" I eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamine

 

Teemaplaneeringu peamiseks eesmärgiks on paremate eelduste loomine Lääne maakonna sotsiaalmajanduslikuks arenguks läbi kiire, kaasaegse ja keskkonnasäästliku rongiliikluse elu-, töö- ja teeninduskohtade ning haridusasutuste vahel. Eesmärk taastada rongiliiklus Riisipere-Haapsalu-Rohuküla liinil tuleneb Lääne maakonna arengustrateegiast ning on kooskõlas üleriigilise planeeringuga „Eesti 2030+".

Planeeritav täies pikkuses elektrifitseeritud raudteetrass kulgeb läbi Lääne-Nigula ja Ridala valla ning Haapsalu linna. Planeeringuga määratakse raudteetrassi koridori, jaamade, raudteeületuskohtade ning elektriraudtee toimimiseks vajaliku infrastruktuuri asukoht. Raudteetrass kavandatakse maksimaalses ulatuses olemasolevale raudteetammile selliselt, et see võimaldaks projektkiirust kuni 160 km/h.

 

Käesolevaga on valminud planeeringu I eskiis ja KSH programm. Raudteetrassi koridori võimaliku asukohana käsitletakse töös „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteelõigu eskiisprojekti täpsustamine"  välja pakutud õgvendusi ning uusi trassi asukohti. KSH programmis kirjeldatakse mh planeeritava tegevuse eesmärki, mõjutatavat keskkonda ning mida ja millal hindama hakatakse. KSH läbiviimise tulemusena selgitakse teemaplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju, hinnatakse mõju olulisust ning vajadusel pakutakse välja negatiivse keskkonnamõju vältimise või vähendamise võimalused.

 

Kavandataval tegevusel puudub piiriülene oluline mõju.

 

Planeeringut koostab ja koostamist  korraldab Lääne Maavalitsus (kontaktisik: Liis Moor, e-post: liis.moor@laane.maavalitsus.ee) ja planeeringu kehtestab Lääne maavanem. Keskkonnamõju strateegilist hindamist juhib Maves AS (kontaktisik: Kadri Normak, e-post: kadri@maves.ee).

 

Teemaplaneeringu I eskiisi ja KSH programmi avalik väljapanek toimub 19.05.-01.06.2015 Lääne Maavalitsus veebilehel http://laane.maavalitsus.ee/riisipere-haapsalu-rohukula

 

Avaliku väljapaneku lõpuni saab planeeringule ja KSH programmile esitada küsimusi, vastuväiteid ja ettepanekuid e-posti aadressil: liis.moor@laane.maavalitsus.ee

 

KSH programmi ja teemaplaneeringu I eskiisi ja KSH programmi avalikud arutelud toimuvad:

·         Lääne-Nigula vald – teisipäeval, 2. juunil  kell 10 Lääne-Nigula Vallamajas (Haapsalu mnt 6, Taebla alevik)

·         Ridala vald ja Haapsalu linn – teisipäeval, 2. juunil kell 13 Lääne Maavalitsuses (Lahe 8, Haapsalu)

 

Joonis_Risti

Joonis_Palivere_Taebla

Joonis_Ridalaja_Haapsalu

Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee eskiisprojekti leiad SIIT

KSH programm

KSH programmi Lisa 2

_____________________________________________________________________________

 

Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine" keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

 

Teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine" keskkonnamõju strateegilise hindamine algatati 07.11.2014. a. korraldusega nr 1-1/2014/158. KSH raames hinnatakse planeeringu elluviimise mõju nii majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele kui looduskeskkonnale.

 

Samas muutis Lääne maavanem 07.11.2014 a. korraldusega nr 1-1/2014/157 teemaplaneeringu algatamise korraldust, millega muudeti teemaplaneering  planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 291 kohaseks  joonehitise trassi asukohavaliku planeeringuks. PlanS § 291 kohaselt kantakse pärast teemaplaneeringu kehtestamist selle asukoht Lääne-Nigula ja Ridala valdade ning Haapsalu linna üldplaneeringutesse. Raudtee projekti koostamine toimub kehtestatud teemaplaneeringu alusel. 

 

Teemaplaneeringut koostab ja selle KSH koostamist korraldab Lääne Maavalitsus. Teemaplaneerngu kehtestab Lääne maavanem. KSH koostaja selgub hanke käigus.

 

Täiendav info Lääne Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna telefonil  472 5616  või e-posti teel: liis.moor@laane.maavalitsus.ee.

 

KSH algatamise korraldus

Teemaplaneeringu algatamise korralduse muutmine 

____________________________________________________

 

Valminud on Riispere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi eskiisprojekt

 

Sweco Projekt AS- poolt koostatud eskiisprojekt pakub välja võimalikud raudteetrassi alternatiivid. Töö eesmärgiks oli analüüsida, milliseid muudatusi peaks olemasolevas trassis tegema, et sõita kiirusega kuni 160 km/h.

 

Täiendav info Lääne Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna telefonil  472 5616  või e-posti teel: liis.moor@laane.maavalitsus.ee.

 

Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee eskiisprojekti leiad SIIT

_______________________________________________________________________________

 

Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine" algatamine


Lääne maavanem algatas 26.11.2012. a korraldusega nr 1-1/160 Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine".

Teemaplaneeringu peamiseks eesmärgiks on paremate eelduste loomine Lääne maakonna sotsiaalmajanduslikuks arenguks läbi kiire, kaasaegse ja keskkonnasäästliku rongiliikluse elu-, töö- ja teeninduskohtade ning haridusasutuste vahel. Eesmärk taastada rongiliiklus Riisipere-Haapsalu-Rohuküla liinil tuleneb Lääne maakonna arengustrateegiast ning on kooskõlas üleriigilise planeeringuga „Eesti 2030+".

Planeeritav täies pikkuses elektrifitseeritud raudteetrass kulgeb läbi Risti, Taebla ja Ridala valdade ning Haapsalu linna. Planeeringuga määratakse raudteetrassi koridori, jaamade, raudteeületuskohtade ning elektriraudtee toimimiseks vajaliku infrastruktuuri asukoht.


Täiendav info Lääne Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna telefonil  472 5616  või e-posti teel: liis.moor@lmv.ee.


Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee ja rongiliikluse taastamise maakondliku komisjoni tööga on võimalik tutvuda http://laane.maavalitsus.ee/et/raudtee