Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine“

13.10.2017

 

Teemaplaneeringu kehtestamine

 

Lääne maavanem kehtestas Lääne maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine"13.10.2017. a korraldusega nr 1-1/17/124

 

Teemaplaneeringu seletuskiri

 

Joonised

Põhijoonis

Ellamaa-Risti jaamavahe

Risti-Palivere jaamavahe

Palivere-Taebla jaamavahe

Taebla-Uuemõisa jaamavahe

Haapsalu-Rohuküla jaamavahe

 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

KSH aruanne

KSH_Lisa 1_alternatiivide kaalumine

KSH_Lisa 2_müra ja vibratsioon

KSH_Lisa 4_kahepaiksed ja roomajad

KSH_Lisa 5_KSH programm

 

Kooskõlastused

Kooskõlastuste koondtabel

Kooskõlastused

 

_______________________________________________________________________________

 

10.10.2017

 

Teemaplaneeringu heakskiitmine

 

Riigihalduse minister andis teemaplaneeringule heakskiidu ja tegi ettepaneku teemaplaneeringu kehtestamiseks 27.09.2017. a kirjaga nr 15-2/13416-6.

 

Rahandusministeeriumi kui järelevalve teostaja ülesandeks on muuhulgas planeeringu avalikul väljapanekul kirjalikke vastuväiteid esitanud isikute ning teemaplaneeringu koostamist korraldava maavalitsuse ärakuulamine. Rahandusministeerium korraldas vastuväidete esitajate ja Lääne maavalituse ärakuulamise 02.05.2017. Kuna esitatud vastuväidete osas kompromissi ei saavutatud, jäi Rahandusministeerium seisukohale, et teemaplaneeringu käsitlus Palivere aleviku ning õgvenduse A4 ja A1 osas on põhjendatud.

Lääne maavalitsus nõustus teemaplaneeringu täiendamisega selliselt, et kui Allikmaa külas seonduvalt õgvenduse A4 ehitamisega joogivesi muutub kaevudes kättesaadamatuks, peab raudtee omanik tagama joogivee kättesaadavuse ka Allikmaa külas. Samuti nõustus Lääne maavalitsus planeeringu täiendamisega ülekäikude ja tarastamise osas.

 

Järelevalve teostaja pädevuses on kontrollida ka planeeringu vastavust õigusaktidele. Rahandusministeerium teemaplaneeringu menetlemisel puudusi ei tuvastanud. Järelevalve käigus leiti, et teemaplaneeringu seletuskiri sisaldab tingimusi, mis ei ole kooskõlas kehtiva õigusega või on tingimused sõnastatud ebaselgelt, mistõttu tuleb seletuskirja sõnastust muuta või täiendada. Lääne maavalitsus arvestas Rahandusministeeriumi märkustega ning täpsustas ning täiendas teemaplaneeringut.

 

_______________________________________________________________________________

 

23.11.2016

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande heakskiitmine

 

Planeeringu koostamise käigus on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud teemaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed. Keskkonnaamet kiitis keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande heaks 21.11.2016 kirjaga nr 6-5/16/66-10.

 

Keskkonnaameti kui järelevalvaja roll on muuhulgas kontrollida, et mõjude hindamisel ei oleks esitatud valeandmeid ega tehtud vigu, mis mõjutavad tulemuste objektiivsust. Samuti hinnata, kas KSH aruanne on sisult piisav teemaplaneeringu kehtestamiseks ja kas KSH tulemustega on planeeringu lahenduses arvestatud. Keskkonnaamet tutvus ka avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekute ja vastuväidetega ning leidis, et ettepanekute ja vastuväidete arvestamist või arvestamata jätmist on piisavalt põhjendatud ning vajalikud parandused on KSH aruandesse sisse viidud. Keskkonnaamet kinnitas seiremeetmed, millede eesmärk on teha varakult kindlaks strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnev oluline negatiivne keskkonnamõju ja rakendada seda mõju ennetavaid ja leevendavaid meetmeid.

 

Järgmisena teostab teemaplaneeringu üle järelevalvet rahandusministeerium. Kuna arutelude käigus vastuväiteid esitanud isikutega kokkuleppele ei jõutud, on rahandusministeeriumi ülesandeks nende isikute ärakuulamine ning vastuväidete kohta seisukoha andmine.

 

_______________________________________________________________________________

 

10.10.2016

 

Teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine" avaliku väljapaneku tulemused

 

Lääne maavanem võttis 29.07.2016 korraldusega nr 1-1/16/119 vastu Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine". Teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek toimus 17. augustist 15. septembrini, 28. ja 29. septembril toimusid avalikud arutelud.

 

Avaliku väljapaneku ajal esitati maavanemale kokku 8 kirjalikku avaldust. Lisaks küsimustele ja parandusettepanekutele sisaldasid kolm kirja ka vastuväidet ehk planeeringulahendusega mittenõustuvat seisukohta. Vastuväited puudutasid Lääne-Nigula valda jäävaid võimalikke õgvendusi A4 Allikmaa külas ja A1 Kadarpiku külas. KSH käigus ei tuvastatud õgvenduste rajamisega kaasnevat olulist negatiivset mõju elu- ja looduskeskkonnale, mistõttu puudus alus teemaplaneeringu tasemel õgvendusest loobuda.

Samuti võimaldab trassikoridor õgvendusi rajada ka väiksemas mahus või ehitada raudtee olemasolevale tammile. Täpne raudtee asukoht selgub ehitusprojekti käigus.

 

Avalikustamise tulemusel täpsustati planeeritavat trassikoridori Palivere peatuskoha osas. Platvorm on kavandatud teedevahelisena – peatee ning jaamatee vahele. Varasemalt oli jaamatee kavandatud peateest ajaloolise jaamahoone poole. Selleks, et jaamateed oleks võimalik rajada ka peateest ida poole (jaamahoonest kaugemale) on trassikoridori laiendatud umbes 8 meetri võrra. Võimaliku parkla asukohana lisati planeeringusse Raudtee tänava piirkond. Täpsustus ei too kaasa eraomanike maade võõrandamist, samuti puudub ülenormatiivse müra ja vibratsiooni oht. Täpne peatuskoha lahendus selgub samuti ehitusprojekti käigus.

 

Planeeringusse lisati nõue, et tiheasustusaladel ja elamute lähedal tuleb kõrghaljastust raiuda minimaalsel võimalikul määral ning suure koormusega kergliiklejate ületuskohtadel tuleb kaaluda kahetasandilise ületuskoha vajadust. KSH aruannet täiendati veekaitseliste meetmete osas ning lisati peatükk kontaktvõrgust tekkiva elektromagnetvälja kohta.

 

Maavalitsus esitab täiendatud KSH aruande Keskkonnaametile ning teemaplaneeringu rahandusministeeriumile järelevalve teostamiseks. Kuna arutelude käigus vastuväiteid esitanud isikutega kokkuleppele ei jõutud, on rahandusministeeriumi ülesandeks nende isikute ärakuulamine ning vastuväidete kohta seisukoha andmine.

 

Protokoll_Lääne-Nigula

Protokoll_Ridala_Haapsalu
Joonis_Palivere peatuskoha täpsustus

_______________________________________________________________________________

 

Teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek ja arutelud

 

Lääne maavanem võttis 29.07.2016 korraldusega nr 1-1/16/119 vastu teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine".

 

Planeeritav raudteetrass kulgeb läbi Lääne-Nigula ja Ridala valla ning Haapsalu linna. Teemaplaneeringuga kavandatakse raudteetrassi koridor, kuhu peab hilisema projekteerimise käigus mahtuma raudtee koos kaitsevööndi ja nähtavuskolmnurkadega. Lisaks määratakse teemaplaneeringuga peatuskohtade, raudteeületuskohtade ning elektriraudtee toimimiseks vajaliku infrastruktuuri soovituslik asukoht. Raudteetrass on kavandatud maksimaalses ulatuses olemasolevale raudteetammile selliselt, et see võimaldaks projektkiirust kuni 160 km/h. Lääne maakonnas on planeeritava raudteetrassi pikkus ca 49,5 km.

 

Erinevaid raudtee asukohti kaaluti Lääne-Nigula vallas Taebla aleviku lähiümbruses ja Haapsalu linnas. Taebla puhul osutus eelistatuks õgvendatud ajalooline raudteetrass. Riisipere-Haapsalu ja Haapsalu-Rohuküla raudteelõikude ühendamiseks Haapsalu linnas valiti välja nn otseläbimurre.

 

Raudtee kaitsevöönd ulatub rööpme teljest, mitmeteelistel raudteedel ja jaamades äärmise rööpme teljest, 30 meetri kaugusele. Trassikoridori määramisel on kaitsevööndile lisatud puhverala ehk raudteetrassi nihutamisruum 5 m. Lõikudes, kus raudtee jääb olemasolevale tammile, on planeeritud trassikoridori laiuseks raudtee teljest mõlemale poole 35 m, kokku 70 m. 160 km/h kiiruse saavutamiseks on vaja raudteed õgvendada 9 kohas, valdavalt on tegemist metsa- või põllumaadega. Õgvendatud lõikudes ulatub trassikoridor nii õgvendatud kui ka olemasoleva raudteetammi keskteljest 35m mõlemale poole (lisaks kahe trassi vahele jääv ala). See, kas ja millises ulatuses õgvendused rajatakse, selgub alles ehitusprojekti koostamise käigus. Teemaplaneering võimaldab kasutada ka ainult olemasolevat raudteetammi.

 

Kuni teemaplaneeringu elluviimiseni saab trassikoridori jäävaid maaüksususi edasi kasutada nende senise sihtotstarbe järgi, senist maakasutust planeering koheselt ei kitsenda. Teemaplaneeringus seatud trassikoridori kasutamise tingimusi tuleb järgida juhul, kui kinnistu seniseid ehitustingimusi või sihtotstarvet soovitakse muuta või kui asutakse koostama uusi planeeringuid või projekteerimistingimusi.

 

Pärast raudtee valmimist kehtivad raudteel ja selle kaitsevööndis seadusest tulenevad kitsendused. Raudtee kaitsevööndis (30 m raudtee välimise rööpme teljest) asuva kinnisasja valdaja ei tohi oma tegevuse või tegevusetusega takistada raudtee sihtotstarbelist kasutamist, halvendada raudtee seisundit ega ohustada liiklust. Raudtee kaitsevööndis kehtivad piirangud tulenevad ehitusseadustiku §73.

 

Planeeringu koostamise käigus on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud teemaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed. Piiriülest keskkonnamõju teemaplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne.

 

Teemaplaneeringu koostaja ja koostamise korraldaja on Lääne maavalitsus (Lahe 8, Haapsalu 90503, kontaktisik: Liis Moor, e-post: liis.moor@laane.maavalitsus.ee). Planeeringu kehtestab Lääne maavanem. Keskkonnamõju strateegilist hindamist juhib Maves AS (Marja 4d, 10617, Tallinn, kontaktisik: Kadri Normak, e-post: kadri@maves.ee).

 

Teemaplaneeringu ja keskkkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimub 17. augustist – 15. septembrini 2016. aastal.

 

Avaliku väljapaneku ajal saab paberkandjal planeeringumaterjalidega tutvuda tööpäeviti:

·         Lääne-Nigula vallavalitsuses (Haapsalu mnt 6, Taebla alevik)

·         Ridala vallavalitsuses (Lossi 4, Uuemõisa)

·         Haapsalu linnavalitsuses (Posti 34, Haapsalu)

·         Lääne maavalitsuses (Lahe 8, Haapsalu)

 

Elektrooniliselt on planeeringumaterjalid kättesaadavad Lääne maavalitsuse veebilehel aadressil: http://laane.maavalitsus.ee/riisipere-haapsalu-rohukula.

 

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel (17. august – 15. september) esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi teemaplaneeringu ja KSH aruande kohta aadressil: Lääne maavalitsus, Lahe 8, 90503 Haapsalu või e-postiga aadressile: info@laane.maavalitsus.ee.

 

Pärast avalikku väljapanekut toimuvad avalikud arutelud:

·         Lääne-Nigula valla osas – 28. septembril kell 17 Lääne-Nigula vallavalitsuses (Haapsalu mnt 6, Taebla alevik)

·         Ridala valla ja Haapsalu linna osas – 29. septembril kell 17 Lääne maavalitsuses (Lahe 8, Haapsalu)

 

Täiendav info planeeringu kohta: Lääne maavalitsuse planeeringute projektijuhi telefonil 5305 3076 või e-posti teel: liis.moor@laane.maavalitsus.ee.

 

Teemaplaneeringu seletuskiri

 

Joonised

Põhijoonis

Ellamaa-Risti jaamavahe

Risti-Palivere jaamavahe

Palivere-Taebla jaamavahe

Taebla-Uuemõisa jaamavahe

Haapsalu-Rohuküla jaamavahe

 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

KSH aruanne

KSH_Lisa 1_alternatiivide kaalumine

KSH_Lisa 2_müra ja vibratsioon

KSH_Lisa 4_kahepaiksed ja roomajad

KSH_Lisa 5_KSH programm

 

Kooskõlastused

Kooskõlastuste koondtabel

Kooskõlastused

_______________________________________________________________________________

 

Teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine" kooskõlastamine

 

Lääne maavanem esitas teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine" puudutatud kohalikele omavalitsustele ja riigiasutustele kooskõlastamiseks.

 

Kooskõlastamisele esitatud materjalid:

 

Planeeringu seletuskiri

 

Joonised:

Põhijoonis

Ellamaa-Risti jaamavahe                                         

Risti-Palivere jaamavahe                                   

Palivere-Taebla jaamavahe                               

Taebla-Uuemõisa jaamavahe                                 

Haapsalu-Rohuküla jaamavahe     

 

KSH aruanne

KSH_Lisa 1_alternatiivide kaalumine

KSH_Lisa 2_müra ja vibratsioon

KSH_Lisa 4_kahepaiksed ja roomajad

KSH_Lisa 5_KSH programm

________________________________________________________________________________

 

Teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine" II eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine

 

Lääne maavalitsus koostab Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee teemaplaneeringut. Lääne maakonnas läbib planeeritav raudtee Lääne-Nigula ja Ridala valda ning Haapsalu linna.  Raudteetrassi pikkus Lääne maakonnas on u 49,5 km ning see kavandatakse maksimaalses ulatuses olemasolevale raudteetammile selliselt, et see võimaldaks projektkiirust kuni 160 km/h.

 

Käesolevaga on valminud teemaplaneeringu II eskiis ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu. II eskiisis on kirjeldatud raudteetrassi, jaamade, raudteeületuskohtade ning toetava infrastruktuuri (veoalajaamad, parklad, uued teed jne) asukohta. KSH aruandes on kirjeldatud ja hinnatud teemaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning  kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed.

 

Teemaplaneeringu II eskiisi avalik väljapanek toimub 09.02.-22.02.2016. a Lääne Maavalitsuse veebilehel http://laane.maavalitsus.ee/riisipere-haapsalu-rohukula.

Küsimused, ettepanekud ja vastuväited palume saata e-posti aadressil: liis.moor@laane.maavalitsus.ee.

 

Avalikud arutelud toimuvad:

·         Ridala vald ja Haapsalu linn – esmaspäeval, 22. veebruaril kell 14 Lääne Maavalitsuses (Lahe 8, Haapsalu)

·         Lääne-Nigula vald – esmaspäeval, 22. veebruaril  kell 17 Lääne-Nigula Vallamajas (Haapsalu mnt 6, Taebla alevik)

 

Täiendav info planeeringu kohta: Lääne Maavalitsuse planeeringute projektijuhi telefonil 53 053 076 või e-posti teel: liis.moor@laane.maavalitsus.ee.

 

Teemaplaneeringu seletuskiri

 

Joonised:

Ellamaa-Risti jaamavahe                                          

Risti-Palivere jaamavahe                                    

Palivere-Taebla jaamavahe                                

Taebla-Haapsalu jaamavahe                                  

Haapsalu-Rohuküla jaamavahe      

 

KSH aruande eelnõu

KSH_Lisa 1_alternatiivide kaalumine

KSH_Lisa 2_müra ja vibratsioon

KSH_Lisa 4_kahepaiksed ja roomajad

KSH_Lisa 5_KSH programm

__________________________________________________________

 

Haapsalu raudteejaama küsitlusele vastanud eelistasid Rohuküla otseläbimurret

 

Lääne Maavalitsus korraldas küsitluse selle kohta, kus peaks asuma planeeritava Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee peatuskoht Haapsalu linnas vana raudteejaama piirkonnas. Peatuskoht sõltub Riisipere-Haapsalu ja Haapsalu-Rohuküla raudteelõikude ühendamise lahendusest. Kokku pakuti küsitlusega välja 4 alternatiivi.

Küsitlusele vastas kokku 270 inimest. 50% vastanutest eelistas Rohuküla otseläbimurret, 32% Rohuküla otseläbimurde ja ajaloolise jaama kombinatsiooni. Mõlemad Õhtu kalda alternatiivid said võrdselt 9% häältest.

 

Lääne maavalitsus tänab kõiki vastajaid. „Oleme meeldivalt üllatunud, et nii paljud inimesed võtsid vaevaks meiega kaasa mõelda. Lisaks saime mitmeid toetavaid kirju, eelkõige Hiiumaa ja Vormsi elanikelt. Samuti uuriti, kuidas oleme arvestanud perspektiivse kaubaveoga ning kas väljapakutud alternatiivid on insener-tehniliselt teostatavad," sõnas Lääne maavalitsuse raudtee planeeringu projektijuht Liis Moor.

 

Parima trassi valikul arvestatakse nii sotsiaalseid, looduskeskkondlikke kui ka majanduslikke argumente. Kohalike elanike arvamus on oluline sotsiaalse valdkonna kriteerium. Kuna nüüdseks on teada, et Õhtu kalda alternatiivid ei ole üheski valdkonnas eelistatud, siis jäävad need kõrvale. Edasi läheme otseläbimurde ja Haapsalu jaama kombinatsiooniga.

 

Lääne maavalitsus tutvustab teemaplaneeringu II eskiisi jaanuari lõpus, planeeringu vastuvõtmine toimub 2016. aasta esimeses pooles.

 

__________________________________________

 

Lääne maavalitsus ootab seisukohti Haapsalu raudteejaama lahenduse kohta
 

Lääne maavalitsus koostab Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee teemaplaneeringut. Raudteetrass planeeritakse täies pikkuses elektrifitseerituna koos vajalike jaamade, peatuskohtade ja toetava infrastruktuuriga. Haapsalu linna osas parima trassivaliku tegemiseks on Lääne maavalitsus koostanud küsitluse, millele saavad kõik vastata.​

 

Haapsalu linnastus on peatuskohad ette nähtud Uuemõisasse, Kastani piirkonda ning ajaloolise raudteejaama lähipiirkonda. Raudteejaama peatuskoht sõltub Riisipere-Haapsalu ja Haapsalu-Rohuküla raudteelõikude ühendamise lahendusest. Eelnimetatud lõikude ühendamiseks on kaks põhimõttelist lahendust: Rohuküla otseläbimurde või Õhtu kalda tupiku kaudu. Need lahendused on täpsemalt koos joonistega küsitluse juures lahti seletatud. Kokku on teemaplaneeringu raames välja töötatud 4 trassialternatiivi, mille kohta ootamegi kohalike elanike seisukohti.  

 

Kohaliku kogukonna arvamus on üks oluline trassivaliku kriteerium. „Teemaplaneeringu esimest eskiisi tutvustasime 2015. aasta mais, siis huvi Haapsalu lahenduse vastu peaaegu polnud. Samas on raudtee väga suure ruumilise mõjuga objekt, mistõttu soovime otsustusprotsessi kaasata võimalikult palju kohalikke inimesi," sõnas Lääne maavalitsuse raudtee planeeringu projektijuht Liis Moor.

 

Esimese eskiisi kohaselt oli eelistatud trassikoridor Rohuküla otseläbimurre. Küsitluse tulemusi arvestame teise eskiisi koostamisel.

 

Ajalooliselt on Rohuküla ühendus käinud Raudteetammi kergliiklusteel paikneva tupiku kaudu. Sellisel juhul ületab rong manööverdamisel Kiltsi tee kahel korral, mille jooksul on autoliiklus peatatud. Haapsalu linna üldplaneeringuga on raudteejaam planeeritud Lihula mnt viadukti kõrvale, Haapsalu-Rohuküla lõiku ette ei nähta. Teemaplaneeringu eesmärk on planeerida raudteetrass kuni Rohukülani, võimaldamaks  raudteed kasutada ka Hiiumaa elanikel. 

 

Küsitlus on avatud 10. jaanuarini ning sellele saab vastata siin: http://laane.maavalitsus.ee/kusitlus

NB! Küsitlusele vastamiseks on vajalik Google kontole sisse logimine. Kellel see puudub palume oma eelistus saata e-posti aadressil: liis.moor@laane.maavalitsus.ee
Lisainfo variantide kohta: http://www.laanlane.ee/article/rahvak%C3%BCsitlus-milline-haapsalu-raudteejaama-parim-lahendus

ja
http://online.le.ee/2015/12/29/haapsalu-raudteejaama-neli-varianti-mida-need-endaga-kaasa-toovad/
___________________________________________________________

 

Teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine" I eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamine

 

Teemaplaneeringu peamiseks eesmärgiks on paremate eelduste loomine Lääne maakonna sotsiaalmajanduslikuks arenguks läbi kiire, kaasaegse ja keskkonnasäästliku rongiliikluse elu-, töö- ja teeninduskohtade ning haridusasutuste vahel. Eesmärk taastada rongiliiklus Riisipere-Haapsalu-Rohuküla liinil tuleneb Lääne maakonna arengustrateegiast ning on kooskõlas üleriigilise planeeringuga „Eesti 2030+".

Planeeritav täies pikkuses elektrifitseeritud raudteetrass kulgeb läbi Lääne-Nigula ja Ridala valla ning Haapsalu linna. Planeeringuga määratakse raudteetrassi koridori, jaamade, raudteeületuskohtade ning elektriraudtee toimimiseks vajaliku infrastruktuuri asukoht. Raudteetrass kavandatakse maksimaalses ulatuses olemasolevale raudteetammile selliselt, et see võimaldaks projektkiirust kuni 160 km/h.

 

Käesolevaga on valminud planeeringu I eskiis ja KSH programm. Raudteetrassi koridori võimaliku asukohana käsitletakse töös „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteelõigu eskiisprojekti täpsustamine"  välja pakutud õgvendusi ning uusi trassi asukohti. KSH programmis kirjeldatakse mh planeeritava tegevuse eesmärki, mõjutatavat keskkonda ning mida ja millal hindama hakatakse. KSH läbiviimise tulemusena selgitakse teemaplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju, hinnatakse mõju olulisust ning vajadusel pakutakse välja negatiivse keskkonnamõju vältimise või vähendamise võimalused.

 

Kavandataval tegevusel puudub piiriülene oluline mõju.

 

Planeeringut koostab ja koostamist  korraldab Lääne Maavalitsus (kontaktisik: Liis Moor, e-post: liis.moor@laane.maavalitsus.ee) ja planeeringu kehtestab Lääne maavanem. Keskkonnamõju strateegilist hindamist juhib Maves AS (kontaktisik: Kadri Normak, e-post: kadri@maves.ee).

 

Teemaplaneeringu I eskiisi ja KSH programmi avalik väljapanek toimub 19.05.-01.06.2015 Lääne Maavalitsus veebilehel http://laane.maavalitsus.ee/riisipere-haapsalu-rohukula

 

Avaliku väljapaneku lõpuni saab planeeringule ja KSH programmile esitada küsimusi, vastuväiteid ja ettepanekuid e-posti aadressil: liis.moor@laane.maavalitsus.ee

 

KSH programmi ja teemaplaneeringu I eskiisi ja KSH programmi avalikud arutelud toimuvad:

·         Lääne-Nigula vald – teisipäeval, 2. juunil  kell 10 Lääne-Nigula Vallamajas (Haapsalu mnt 6, Taebla alevik)

·         Ridala vald ja Haapsalu linn – teisipäeval, 2. juunil kell 13 Lääne Maavalitsuses (Lahe 8, Haapsalu)

 

Joonis_Risti

Joonis_Palivere_Taebla

Joonis_Ridalaja_Haapsalu

Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee eskiisprojekti leiad SIIT

KSH programm

KSH programmi Lisa 2

_____________________________________________________________________________

 

Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine" keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

 

Teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine" keskkonnamõju strateegilise hindamine algatati 07.11.2014. a. korraldusega nr 1-1/2014/158. KSH raames hinnatakse planeeringu elluviimise mõju nii majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele kui looduskeskkonnale.

 

Samas muutis Lääne maavanem 07.11.2014 a. korraldusega nr 1-1/2014/157 teemaplaneeringu algatamise korraldust, millega muudeti teemaplaneering  planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 291 kohaseks  joonehitise trassi asukohavaliku planeeringuks. PlanS § 291 kohaselt kantakse pärast teemaplaneeringu kehtestamist selle asukoht Lääne-Nigula ja Ridala valdade ning Haapsalu linna üldplaneeringutesse. Raudtee projekti koostamine toimub kehtestatud teemaplaneeringu alusel. 

 

Teemaplaneeringut koostab ja selle KSH koostamist korraldab Lääne Maavalitsus. Teemaplaneerngu kehtestab Lääne maavanem. KSH koostaja selgub hanke käigus.

 

Täiendav info Lääne Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna telefonil  472 5616  või e-posti teel: liis.moor@laane.maavalitsus.ee.

 

KSH algatamise korraldus

Teemaplaneeringu algatamise korralduse muutmine 

____________________________________________________

 

Valminud on Riispere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi eskiisprojekt

 

Sweco Projekt AS- poolt koostatud eskiisprojekt pakub välja võimalikud raudteetrassi alternatiivid. Töö eesmärgiks oli analüüsida, milliseid muudatusi peaks olemasolevas trassis tegema, et sõita kiirusega kuni 160 km/h.

 

Täiendav info Lääne Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna telefonil  472 5616  või e-posti teel: liis.moor@laane.maavalitsus.ee.

 

Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee eskiisprojekti leiad SIIT

_______________________________________________________________________________

 

Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine" algatamine


Lääne maavanem algatas 26.11.2012. a korraldusega nr 1-1/160 Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine".

Teemaplaneeringu peamiseks eesmärgiks on paremate eelduste loomine Lääne maakonna sotsiaalmajanduslikuks arenguks läbi kiire, kaasaegse ja keskkonnasäästliku rongiliikluse elu-, töö- ja teeninduskohtade ning haridusasutuste vahel. Eesmärk taastada rongiliiklus Riisipere-Haapsalu-Rohuküla liinil tuleneb Lääne maakonna arengustrateegiast ning on kooskõlas üleriigilise planeeringuga „Eesti 2030+".

Planeeritav täies pikkuses elektrifitseeritud raudteetrass kulgeb läbi Risti, Taebla ja Ridala valdade ning Haapsalu linna. Planeeringuga määratakse raudteetrassi koridori, jaamade, raudteeületuskohtade ning elektriraudtee toimimiseks vajaliku infrastruktuuri asukoht.


Täiendav info Lääne Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna telefonil  472 5616  või e-posti teel: liis.moor@lmv.ee.


Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee ja rongiliikluse taastamise maakondliku komisjoni tööga on võimalik tutvuda http://laane.maavalitsus.ee/et/raudtee