Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Tuulenergeetika“ kehtestamine

15.08.16

 

Lääne maavanem kehtestas 31.12.2013. a korraldusega nr 243 Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Tuulenergeetika". Teemaplaneeringuga on määratud tuuleenergeetika arendamise põhimõtted ning tuulikuparkide rajamiseks sobilikud maa-alad. Planeeringulahendus valmis avaliku planeerimisprotsessi ning erinevate osapoolte koostöö ja kaasamise tulemusena.

 

Teemaplaneeringu alaks on kogu Lääne maakonna maismaa territoorium, merealasid planeeringus ei käsitleta. Läänemaale on planeeritud 3 elektrituulikute arenduspiirkonda Lihula ja Nõva vallas kogupindalaga 377 ha.Teemaplaneering on aluseks  kohaliku omavalitsuse detailplaneeringu,  üldplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu või üldplaneeringu koostamisele, millega määratakse täpsemalt kindlaks tuulikute arv ja nende paiknemine konkreetses tuulikupargis, võimalikud mõjud ja leevendusmeetmed.

 

Planeering

Seletuskiri

Planeeringukaart

Tsoneeringukaart

 

Keskonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

KSH aruanne

KSH_Lisa 1

 

 

Teemaplaneeringu "Tuuleenergeetika" vastuvõtmine, teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise avalik väljapanek ja arutelu

 

Lääne maavanem võttis 23.03.2012. a korraldusega nr 1-1/53 vastu Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Tuuleenergeetika".

Teemaplaneeringu eesmärk on analüüsida strateegilisel tasandil tuuleenergeetika arendamise võimalusi Lääne maakonnas. Teemaplaneeringu kehtestamise tulemusena selguvad:

·         tuuleenergeetika ruumilise arengu põhimõtted;

·         elektrituulikute rajamiseks sobilikud maa-alad;

·         elektri ülekandeliinide põhimõttelised asukohad;

·         planeeringu elluviimise võimalused, sh ettepanekud kompensatsioonimehhanismideks kohalikule kogukonnale.

Teemaplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt riigipiiriülest mõju.

 

Teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) osapooled

 

Planeenerimisdokumendi koostamise algataja

Lääne maavanem

Lahe 8, 90503 Haapsalu, Läänemaa

info@lmv.ee

472 5600

Planeerimisdokumendi koostamise korraldaja

Lääne maavanem

Lahe 8, 90503 Haapsalu, Läänemaa

info@lmv.ee

472 5600

Planeerimisdokumendi koostamise konsultant

OÜ Hendrikson & Ko

Raekoja plats 8, 51004 Tartu

hendrikson@hendrikson.ee

740 9800

Planeerimisdokumendi kehtestaja

Lääne maavanem

Lahe 8, 90503 Haapsalu, Läänemaa

info@lmv.ee

472 5600

KSH läbiviija

OÜ Hendrikson & Ko, juhtiv ekspert Kuido Kartau

Raekoja plats 8, 51004 Tartu

hendrikson@hendrikson.ee

740 9800

 

Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Tuuleenergeetika" ja teemaplaneeringu KSH aruande avalik väljapanek toimub Lääne Maavalitsuses (Lahe 8, 90503 Haapsalu, Läänemaa) ja Lääne maakonna kohalike omavalitsuste keskustes ajavahemikul 02.04.-30.04.2012. Avaliku väljapaneku ajal on teemaplaneeringuga ja teemaplaneeringu KSH aruandega võimalik tutvuda kõikidel tööpäevadel tööaja jooksul. Elektrooniliselt on teemaplaneering „Tuuleenergeetika" ning teemaplaneeringu KSH aruanne kättesaadavad kuni 05.06.2012 Lääne Maavalitsuse kodulehel www.laane.maavalitsus.eening portaalis http://4maakonnatuuleenergia.hendrikson.ee.

 

Igal isikul on õigus teemaplaneeringu "Tuuleenergeetika ja selle ja KSH aruande avaliku väljapaneku ajal (02.04.-30.04.2012) esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ettepanekuid ja vastuväiteid teemaplaneeringu "Tuuleenergeetika" ja selle KSH aruande kohta. Ettepanekud võib saata aadressil info@lmv.ee või Lahe 8, 90503 Haapsalu.

 

Teemaplaneeringu „Tuuleenergeetika" ja teemaplaneeringu KSH aruande avalik arutelu toimub 05.06.2012 kell 10.00 Lääne Maavalitsuses (Lahe 8, 90503 Haapsalu, Läänemaa).

 

 

Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Tuuleenergeetika" ja KSH aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

 

Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Tuuleenergeetika" ja KSH aruande avalik väljapanek toimus Lääne Maavalitsuses ja Lääne maakonna kohalike omavalitsuste keskustes ajavahemikul 02.04.-30.04.2012. Avaliku väljapaneku ajal esitati teemaplaneeringu "Tuuleenergeetika" ja selle KSH aruande kohta 4 kirjalikku ettepanekut.

 

Teemaplaneeringu „Tuuleenergeetika" ja selle KSH aruande avalik arutelu toimus Lääne Maavalitsuses 05.06.2012 kell 10.00. Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel teeb Lääne maavanem planeeringus vajalikud parandused ja täiendused ning esitab planeeringu järelevalve teostajale koos informatsiooniga arvestamata jäänud ettepanekute kohta.

 

 

 

 

 

Planeering

Seletuskiri

Planeeringukaart

Tsoneeringukaart

 

Keskonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

KSH aruanne

KSH_Lisa 1