« Tagasi

Perekonnaseisuametniku eksami teade

Tulenevalt Regionaalministri 25.02.2010 määruse nr 4 paragrahvidest 4 ja 5, korraldab Lääne
maavalitsus kohalikele omavalitsustele perekonnaseisuametniku õiguse saamiseks teoreetilise ja
praktilise osa eksami.
 
Praktilise osa eksam toimub 27. novembril 2017 perekonnaseisuasutuses, kus isik töötab või peale eksamit teenistusse asuda soovib. Teoreetilise osa eksam toimub samal päeval
kell 13.00 Lääne maavalitsuse perekonnaseisuosakonnas (Ehte 9, Haapsalu).
 
Perekonnaseisuametnike koolitus toimub 13. novembril 2017 Siseministeeriumis (Pikk 61, Tallinn).
Eksamil osalemiseks peab perekonnaseisuasutus (kohalik omavalitsus), kus perekonnaseisuametniku õigust taotlev isik asub peale eksamit ülesandeid täitma, esitama
eksamikomisjonile kirjaliku avalduse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
1. eksamil osaleja ees-ja perekonnanimi ning isikukood;
2. e-posti aadress ja telefoninumber;3. eksami sooritamise kuupäev;
4. kinnitus selle kohta, et eksamil osaleja asub selles asutuses täitma perekonnaseisuametniku
ülesandeid.
 
Avaldusele lisada ka info, milliste toimingute osas ametnik eksami teeb.
Toimingud on järgmised: sünni registreerimine, surma registreerimine.
Perekonnaseisuametniku teoreetilise osa eksam tehakse nende toimingute kohta, mida taotletakse ja perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õigus antakse nende toimingute kohta, mille osas eksam sooritatakse positiivsele tulemusele.
 
Avalduse esitav perekonnaseisuasutus võib esitada ühe avalduse kõikide selles asutuses
perekonnaseisuametniku ülesandeid täitma asuvate ametnike kohta.
 
Koolitusel ja eksamil osalemise avalduse esitamise tähtaeg on 9. november 2017.
Avaldus märksõnaga „Perekonnaseisuametnike eksamikomisjon" tuleb esitada Lääne maavalitsusele aadressil Lahe 8, Haapsalu või digiallkirjaga kinnitatult elektronpostiaadressil info@laane.maavalitsus.ee.
 
Täiendav info:
Sirje Proosväli, tel 472 5671
Kristel Jupits, tel 472 5607