Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised Lääne maakonnas

_______________________________________________________________________________________________

 

Valimispäev on 15. oktoober 2017

Valimisi maakonnas korraldab maakonna valimisjuht, kelleks on maasekretär või tema ettepanekul riigi valimisteenistuse juhi määratud isik.

 

Maakonna valimisjuhi ülesanne on korraldada valimised maakonnas, juhendada jaoskonnakomisjone ja valvata nende tegevuse järele ning täita muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel ning rahvahääletusel korraldab valimisjuht maakonna tasemel häälte teistkordset ülelugemist ja hääletamistulemuste kindlakstegemist. Selleks moodustatakse häältelugemiskomisjon, mis koosneb maakonna valimisjuhist ja vähemalt kolmest liikmest. Selle käigus teeb häältelugemiskomisjon kindlaks ka alaliselt välisriigis elavate valijate hääletamistulemused. 

 

Maakondade valimisjuhid ja valimisjuhi asetäitjad on määratud riigi valimisteenistuse 2.02.2017 korraldusega nr 1 ja 14.02.2017 korraldusega nr 2.

 

Lääne maakonna valimisjuht:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Maasekretär

Kristel jupits

472 5607

kristel.jupits@laane.maavalitsus.ee

Lahe 8 Haapsalu

 

 

Linna ja valla valimiskomisjonide asukohad 2017 kohalikel valimistel:

Haapsalu valimiskomisjon – Haapsalu linnavalitsuse hoone, Posti t 34 Haapsalu

Lääne-Nigula valimiskomisjon – Lääne-Nigula vallavalitsuse hoone, Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald

Vormsi valimiskomisjon – Vormsi vallavalitsuse hoone, Kooli Hullo küla, Vormsi vald

Valimiskomisjonide tööaeg – on avalikustatud omavalitsuste veebilehtedel

 

Maakonnakeskuse valimisjaoskonna asukohaks on Haapsalu kultuurikeskus (Posti 3 Haapsalu), kus saab väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda eelhääletada 5.-8.oktoober 2017 kl 12.00-20.00.

(Lääne maakonna valimisjuhi 22.08.2017 otsus nr 1)

_______________________________________________________________________________________________

 

MAAKONNA VALIMISJUHI OTSUS

22. august 2017 nr 1

 

1.ASJAOLUD, ÕIGUSLIKUD ALUSED

Kohaliku omavalitsusevolikogu valimise seaduse (KOVVS) § 18 sätestab, et kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi korraldavad riigi valimisteenistus, maakonna valimisjuht, jaoskonnakomisjonid, sama säte ütleb, et valimisjuhi nimetamise kord sätestatakse Riigikogu valimise seaduses. Riigikogu valimise seaduse 16 lg1 sätestab, et valimisi maakonnas korraldab maakonna valimisjuht, § 16 lg 2 sätestab, et maakonna valimisjuht on maasekretär.

Maakonna valimisjuhi ülesanne on korraldada valimised maakonnas, juhendada jaoskonnakomisjone ja valvata nende tegevuse järele ning täita muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

Maakonna valimisjuhi otsused on avalikud ja jõustuvad allakirjutamisega.

Isik, kes leiab, et valimiste korraldaja on rikkunud seadust, võib esitada avalduse puuduse kohta valimiste korralduses Riigi valimisteenistusele, kuid mitte hiljem kui kolmandal päeval rikkumisest arvates (KOVVS § 62). Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse esitamise õigus ja kord on sätestatud KOVVS §§ 63-66.

 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimispäev on 15.oktoober 2017.

KOVVS § 47 sätestab võimaluse valijal hääletada väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda KOVVS § 44 lg 2 sätestatud eelhäletamise päevadel ja teha seda ka maakonnakeskuses (Haapsalu linn) maakonna valimisjuhi otsusega määratud valimisjaoskonnas (KOVVS § 47 lg 3).

Maakonna valimisjuhil on kohustusmäärata hiljemalt 45. päeval enne valimispäeva (st hiljemalt 31.08.2017) vähemalt üks maakonnakeskuses (Haapsalus) paiknev valimisjaoskond, kus valijad saavad hääletada väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda kümnendast kuni seitsmenda päevani enne valimispäeva ehk siis 5.-8. oktoober 2017 (KOVVS§ 44 lõike 2 punkt 1).

Hääletamine maakonnakeskuse jaoskonnas toimub eelnimetatud päevadel kella 12.00 kuni 20.00.

Maakonna valimisjuht on maakonnakeskuse valimisjaoskonna määramist teemat arutanud Haapsalu valimiskomisjoni esimehega.

 

Eelhääletamine maakonnakeskuse jaoskonnas korraldatakse KOV volikogu 2017 15.oktoobri valimistel ühes Haapsalu linna valimisjaoskonnas.

 

2. ÕIGUSLIK ALUS

Otsus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse (KOVVS) § 44 lg 2 p1, §47 lg 3 alusel ja kooskõlas riigikogu valimise seaduse § 16.

 

3. OTSUS

Määran 15.oktoobri 2017 kohaliku omavalitsuse volikogu valimisel Haapsalu linna valimisjaoskonna nr 1 maakonnakeskuse valimisjaoskonnaks, kus valijad saavad hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimis jaoskonda perioodil 5.-8. oktoober 2017 kl 12.00-20.00. Maakonnakeskuse valimisjaoskonna asukoht on Posti t 3, Haapsalu, Haapsalu Kultuurikeskuses.

 

4. TEATAVAKS TEGEMINE

4.1 Otsus tehakse teatavaks Haapsalu linnavalitsusele, Ridala vallavalitsusele, Lääne-Nigula vallavalitsusele, Kullamaa vallavalitsusele, Martna vallavalitsusele,Noarootsi vallavalitsusele, Nõva vallavalitsusele, Vormsi vallavalitsusele, Hanila vallavalitsusele, Lihula vallavalitsusele DVK kaudu.

4.2 Otsus on kättesaadav Lääne maavalitsuse avalikust dokumendiregistrist ja avalikustatakse

Lääne maavalitsuse veebilehel.

 

Allkirjastatud digitaalselt

Kristel Jupits

maasekretär

Lääne maakonna valimisjuht