Riiklik järelevalve

 
 

Riiklik järelevalve on teise haldusorgani või isiku tegevuse õiguspärasuse üle teostatav kontroll.

Maavanema/maavalitsuse ülesandeid riikliku järelevalve alal reguleerivad Vabariigi valitsuse seadus ja paljud eriseadused.